magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 
ZAREGISTRUJ SA! 18. Dec 2017,  meniny má
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má svoje opodstatnenie.
@ Rozhovory a reportáže      Feb 02 2007 - 13:39 GMT

MUDr. Igor JUTKA

Od 1. januára 2005 existuje na Slovensku Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý okrem centrály v Bratislave má svoje pobočky v Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Trenčíne, Martine, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. O jeho činnosti, kompetenciách, sme sa porozprávali s riaditeľom košickej pobočky MUDr. Igorom JUTKOM.

Pán riaditeľ, akú štruktúru a aké kompetencie má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

“ Etablovanie úradu bolo súčasťou reformných zákonov ešte z čias ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Vznikol ako kontrolný úrad v zdravotníctve. Jeho činnosť je schválená a ustanovená zákonom č. 581/2004 Z. z. Má dohliadať nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia, má kontrolovať systém financovania zdravotných poisťovní a úhradu výkonov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.”

Mohli by ste nám priblížiť štruktúru úradu?

“ Úrad má svojho predsedu, ktorý riadi činnosť, na centrálnej úrovni existujú štyri sekcie- sekcia dohľadu nad zdravotným poistením, dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti, dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti a sekcia ekonomiky a všeobecnej správy. V rámci týchto kompetencií vedie úrad okrem iného aj centrálny register poistencov a zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Činnosť alebo štruktúra pobočiek kopíruje ústredie. Máme referát dohliadajúci na nákup zdravotnej starostlivosti, oddelenie dohľadu nad zdravotnými poisťovňami, oddelenie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, je tu oddelenie hospodárskej správy. Činnosť úradu je však dôležitá predovšetkým v uvedených prvých troch odvetviach. Pod úrad patria aj súdno-lekárske a patologicko-anatomické pracoviská, ktoré v minulosti patrili pod nemocnice.”

Kontrolujete teda aj zdravotné poisťovne?

“Na Slovensku existuje pluralitný systém zdravotných poisťovní a úrad má zo zákona stanovené kompetencie, ktoré mu umožňujú kontrolovať činnosť zdravotných poisťovní, využívanie finančných prostriedkov, vykonáva dohľad nad správnosťou využívania finančných prostriedkov tak, aby boli využité efektívne a účelne.”

Máte na to dostatok pracovníkov?

“Vzhľadom na kompetencie, ktoré náš úrad má i vzhľadom na perspektívnu činnosť, by som si vedel predstaviť aj vyšší počet pracovníkov. V súčasnosti je každý pracovník maximálne vyťažený.”

S akými problémami, sťažnosťami sa na vás občania obracajú?

“Najčastejšie sa občania na nás obracajú s podnetmi vo veci posúdenia a preverenia správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. V ostatnom čase sa sťažnosti týkajú prestupu z jednej poisťovne do druhej. Občania sa na nás obracajú o pomoc pri riešení situácie, keď dostali preukaz poistenca z poisťovne, do ktorej si nepodali prihlášku. Každý takýto podnet dôsledne prešetríme a prijmeme záver, o ktorom sťažovateľa písomne informujeme.
Ďalej sa na nás obracajú so žiadosťou, na čo majú nárok v zmysle zákona na úhradu zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia úplne alebo čiastočne. Je to veľký balík kompetencií a právomocí, väčšina podnetov sa však týka správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti.”

Medzi občanmi sa hovorí o tzv. bielej mafii. Pri vyšetrovaní sťažností lekári obyčajne držia spolu, stretávate sa pri riešení podnetov s nejakými “tlakmi”?

“Úrad v zmysle zákona má svoje kompetencie a podľa nich koná. Prešetruje, či bol alebo nebol zanedbaný štandardný liečebný postup. Závery prijíma na základe opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti sťažnosti a koná maximálne profesionálne a nezávisle.“

Dokáže byť úrad objektívny?

“Úrad vznikol ako nezávislá inštitúcia, ktorej činnosť navonok prezentujú aj štatistické ukazovatele prijatých podnetov a vyhodnotenia záverov úradom. Pri svojej činnosti využívame aj činnosť nezávislých konzultantov z jednotlivých medicínskych odborov. Dbáme, aby konzultant nebol z príslušného zdravotníckeho zariadenia, ktorého sa podnet týka. Dôležité je, aby nezávislosť úradu bola deklarovaná aj zachovaná.”

Koľko podnetov a sťažností prišlo na úrad v roku 2006?

“Z Košického kraja to bolo okolo 150 podaní na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a 35 podnetov na nákup zdravotnej starostlivosti. Percento opodstatnenosti sa pohybuje na hranici 20-25 percent.”

Ak sa potvrdí, že lekár alebo zdravotnícke zariadenie pochybili, kto určuje výšku sankcií?

“Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nepôsobí len represívne, ale aj preventívne. V zmysle objektívnych zistení sa snažíme smerom k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prijať nápravné opatrenia na predchádzanie nedostatkov do budúcnosti. Úrad má v zákone stanovené prijatie opatrení voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, má vypracované interné smernice v zmysle návrhov. V rámci svojich kompetencií a s prihliadnutím na závažnosť pochybenia, dorieši prípad uplatnením nápravných opatrení alebo vyvodením sankcií. V záujme objektivity sa ku každému rozhodnutiu o výške a druhu sankcie vyjadruje osobitná komisia predsedu úradu, ktorá pôsobí ako jeho poradný orgán.”

Dostávate na úrad aj kuriózne sťažnosti?

“Ľudia sa na nás obracajú s rôznymi návrhmi a podnetmi na prešetrenie. Ich listy bývajú často obsiahle a podrobné. Boli by sme radi, keby podnety boli stručné, jasné, vecné, aby sťažovatelia nezabudli uviesť, o aké zariadenie ide a kedy sa udalosť stala. Úrad nemá kompetencie riešiť sťažnosti, kde občania uvádzajú, že musia dlho čakať v čakárni alebo im menej chutí nemocničná strava.”

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť nedávno oslávil svoje druhé výročie. Má svoju opodstatnenosť?

“Za toto krátke obdobie úrad vnikol do povedomia občanov a dokázal svoju opodstatnenosť. Želám si, aby sa zachovala jeho činnosť a nezávislosť, pretože úrad je tu v prvom rade pre občana a ochranu jeho práv.

Ďakujem za rozhovor.

Malva POKORNÁ   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606