magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

OD ELEKTROSKOPU PO OSCILOSKOP
@ Kultúra -> Výstavy      Oct 07 2003 - 07:53 GMT
30. september - 31. október 2003

Slovenské technické múzeum

Minulosť ovplyvňuje a formuje ľudské myslenie. Ten, kto pochopí minulosť, dokáže sa lepšie zorientovať v dnešnom zložitom a technicky vyspelom svete, plnom rozporov, ale i vzájomných súvislostí.

História elektrotechniky je v porovnaní s históriou iných technických odborov kratšia. Aj keď niektoré dielčie poznatky o elektrine a magnetizme boli známe už skôr, až v období raného novoveku (od roku 1600 približne do roku 1750) sa po prvý raz stanovili stupnice niektorých fyzikálnych veličín a tieto veličiny bolo možné prístrojmi premerať. Elektrotechnika sa ako vedná disciplína začala formovať v lone fyziky, v období jej klasickej fázy, t. j. od konca 16. storočia do začiatku 19. storočia, kedy sa začína obdobie vedeckej náuky o elektrine.

Cesta od populárnych technických a skôr hravých ako exaktných experimentov k cieľavedomej špecializácii sa vyznačovala aj zmenami myslenia. Rozhodujúcu úlohu pri hľadaní zákonitostí, ktorými sa riadia elektrické aj magnetické javy, zohrali teda experimenty a ku ich kvantitatívnemu vyhodnocovaniu bolo
potrebné vyvinúť meracie prístroje, ktorými sa dali merať elektrické náboje, napätia, prúdy, výkony i ďalšie elektrické veličiny. To si vyžadovalo prechod od obyčajného porovnávania veľkosti veličín k presnému meraniu. V praxi to znamenalo neustále vzájomné dopĺňanie a obohacovanie technických možností.
Všetky základné meracie systémy boli postupne vyvinuté v 19. storočí.

Meracie prístroje elektrických veličín sú prístroje, ktoré využívajú fyzikálne zákony k určeniu elektrickej veličiny. Väčšina meracích systémov pracuje na základe účinkov elektrického prúdu a ak chceme nimi merať inú veličinu než
prúd, musíme ju previesť na prúd. Iba elektrostatické prístroje merajú priamo napätie. Od obdobia, keď sa rozbehlo praktické využitie elektrického prúdu, nadobudlo významnú úlohu aj meranie spotreby elektrickej energie elektromermi, ktoré prešlo tiež veľmi zaujímavým historickým vývojom, kde medzi prvé patrili
elektrolytické a kyvadlové elektromery. Pozoruhodná je skutočnosť, že mnohé z prvých elektrických meradiel mali už v dobe svojho vzniku pomerne vysokú presnosť a citlivosť.

Aj v samotnom názve "Od elektroskopu po osciloskop" je zahrnutá chronológia vývoja techniky merania elektrických veličín. Elektroskop, hoci ešte nespĺňal kritériá definície meracieho prístroja, pretože elektrický náboj iba indikoval, ukázal už princíp, na ktorom neskôr vznikol elektrometer, ktorý veľkosť elektrického náboja dokázal odmerať. Pretože elektrickému náboju je priamo úmerné napätie mohol byť elektrometer použitý i na meranie napätia.

Osciloskop je jeden z najrozšírenejších a najuniverzálnejších meracích prístrojov, ktoré elektrická meracia technika poskytuje. Je to elektronický prístroj na verné zobrazenie priebehu napätia. Pretože rôzne neelektrické veličiny je možné previesť na elektrické napätie, osciloskop sa využíva aj v iných technických a prírodovedných odboroch.

Zámerom výstavy Slovenského technického múzea je priblížiť návštevníkovi dejinný vývoj elektrickej meracej techniky. Súčasťou tejto odbornej výstavy je okrem prezentácie trojrozmerných exponátov aj stručný textový prehľad
chronológie vývoja meracej techniky, rozdelený do štyroch časových období 17. a 18. storočie, 19. storočie, storočie 20-te a súčasnosť, v kontexte s objavmi a vynálezcami, ktorí priamo alebo nepriamo ovplyvnili tento vývoj. V neposlednom rade je súčasťou výstavy aj prehľad výrobcov elektrotechnických
meracích prístrojov.

Z najzaujímavejších trojrozmerných exponátov možno spomenúť Tangentove buzoly, Coulombove váhy, prvé zrkadlové galvanometre charakteristické pre počiatky elektrotechniky, t. j. pre 17. a 18. stor. Obdobie 19. storočia charakterizujú wattmetre a elektrodynamometre, samozrejme veľká pozornosť je venovaná objavu elektromagnetickej indukcie. 20. storočie v elektrotechnike je obdobím prieniku výpočtovej techniky do techniky meracej. Z exponátov viažucich sa na túto etapu autori výstavy predstavujú elektrónkové, tranzistorové aj digitálne meracie prístroje. Súčasnosť elektrotechnických meracích prístrojov je prezentovaná výrobkami firiem ELSINCO, VSE -Východoslovenská energetika a. s. a S.O.S Electronic, t. j. najnovšou digitálnou meracou technikou, vrátane noviniek na trhu v tejto oblasti.

Z vystavených zbierok nemožno nespomenúť tzv. unikáty, ako sú 1. indukčný elektromer, jeden z najpoužívanejších elektromerov na prelome 19. a 20. storočia - kyvadlový elektromer, ocenený na svetovej výstave v Paríži v roku 1900 cenou Grand Prix a supervoltmeter s triedou presnosti 0,1 od výrobcu NORMA Viedeň.

Ku realizácii výstavy prispeli: Východoslovenská energetika a.s., TÚ Košice, Katedra fyziky a Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrotechnického merania, SPŠ elektrotechnická Košice a firmy ELSINCO Slovensko s.r.o., Košice,
S.O.S Electronic s.r.o. Košice. Výstava je pokračovaním dlhodobej spolupráce s Východoslovenskou energetikou a.s. na spoločnom programe o histórii elektroenergetiky. Vyústením krátkodobých výstav bude spoločná expozícia elektroenergetiky v priestoroch Slovenského technického múzea.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606