magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ocenení pri príležitosti Dňa mesta Košice 2005
@ Aktuálne -> Verejná správa      May 09 2005 - 06:33 GMT
V sobotu 7. mája v rámci Dňa mesta Košice primátor ocenil kolektívy i jednotlivcov, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju mesta. Ponúkame ich zoznam.


Cena mesta Košice 2005

JEDNOTLIVCI :

1. prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
zásluhy v činnosti Transplantačného centra, propagátorstvo máloinvazívnej chirurgie a profesionálny prínos v odbore chirurgia v Košiciach

2. MVDr. Milan Čížek, PhD.
za podiel na príprave reprezentantov mesta Košice i Slovenskej republiky
v kulturistike a fitnes

3. RNDr. Michal Čverčko, CSc.
za principiálny postoj pri presadzovaní spravodlivosti a hodnôt demokracie v období do roku 1990, prácu v orgánoch samosprávy a štátnej správy mesta Košice a za významné domáce a medzinárodné športové úspechy v atletike

4. Mons. doc. ThDr. PhDr. Pavol Dráb, PhD.
za rozvoj ekumenického dialógu a starostlivosť o kultúru občanov mesta Košice
v službe farára pri Dóme sv. Alžbety a dobré interkonfesionálne vzťahy v meste

5. Katarína Chovanová
za dlhoročné, obetavé, charitatívne aktivity na prospech občanov mesta a medzinárodnú prezentáciu košickej humanity prostredníctvom činností v Misii LEPRA pre malomocných vo svete

6. Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
za rozvoj ekumenického dialógu, obnovu teologického vzdelávania v meste Košice v službe rektora seminára i dekana fakulty a dobré interkonfesionálne vzťahy v meste

7. Christopher J. Navetta
za mimoriadne úsilie a osobnú angažovanosť v dostavbe zimného štadióna, za podporu projektov realizovaných v meste Košice v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva a školstva, ktoré boli určené najmä deťom a mládeži

8. Július Regec
za celoživotnú umeleckú dráhu sólistu Štátneho divadla Košice
a propagáciu hudobnej kultúry v meste Košice

9. prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
za významný podiel na vzniku samostatnej Právnickej fakulty UJPŠ v Košiciach, aktívny podiel pri výchove mladej právnickej generácie a za podiel na rozvoji právnickej vzdelanosti nielen na východnom, ale aj na celom Slovensku

10. Katarína Tóthová, in memoriam
za vynikajúce výsledky na európskych a svetových športových podujatiach
v armwrestlingu, vzornú reprezentáciu a propagáciu SR a mesta Košice a za obetavý prístup k plneniu povinností, ktorý je príkladom mladej generácii


KOLEKTÍVY :

1. Arcidiecézna charita v Košiciach
za zabezpečovanie sociálno-charitatívnych služieb, pomoc ľuďom v núdzi,
podporu ľudskej dôstojnosti a rozvoj osobnosti každého človeka
bez rozdielu národnosti či vierovyznania

2. Krajská pedagogicko – psychologická poradňa pre stredné školy
za dlhodobé mimoriadne výsledky pri odborno – metodickej a informačnej pomoci v psychologickom a výchovnom poradenstve žiakom a študentom s poruchami a postihmi v osobnostnom vývine a pri voľbe povolania

3. Štátne divadlo v Košiciach
za vynikajúcu prezentáciu mesta Košice v umeleckej tvorbe
Cena primátora mesta Košice


JEDNOTLIVCI :

1. Ing. Juraj Augustín
za šírenie dobrého mena mesta a regiónu v zahraničí
a významnú prácu v oblasti zahraničných investícií

2. JUDr. Jozef Dieneš, CSc.
za osobitný prínos vo vedeckej, pedagogickej a praktickej činnosti
počas pôsobenia v Policajnom zbore, založenie Strednej odbornej školy PZ v Košiciach a spoluautorstvo pri projekte „Košice – bezpečné mesto“

3. Mgr. Leontin Dohovič
pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov za zachovávanie tradícií Rusínov-Ukrajincov a šírenie kultúrnych hodnôt národnostných menšín, za úspešné pôsobenie na poste dirigenta a organizátora festivalu duchovných piesní

4. Ing. Dezider Fröhlich
za dlhodobé zásluhy o rozvoj mládežníckeho, výkonnostného i vrcholového športu v meste Košice a vytváranie podmienok pre mladú nastupujúcu športovú generáciu

5. Božena Hanáková
za celoživotné pôsobenie v opere ŠD Košice na poste sólistky a režisérky,
jej nezabudnuteľné spevácke, herecké ale i tanečné kreácie
a za pedagogickú prácu pri výchove nových umeleckých generácií

6. kpt. v. v. Ing. arch. Ladislav Horák, CSc.
za zachovávanie protifašistických tradícií a za aktívny celoživotný prínos v hospodárskom napredovaní mesta a kraja


7. Ing. arch. Pavol Merjavý
za celoživotné dielo v oblasti architektúry a za mimoriadnu architektonickú úroveň realizovaných prác v Košiciach a v celom východoslovenskom regióne

8. Gejza Szabados
za dlhoročné neúnavné aktivity v kultúrnom dianí Košíc, organizovanie Medzinárodného jazzového festivalu a ďalších vynikajúcich podujatí a osobný interpretačný prínos do hudobného života

9. Ladislav Stropkai
za dlhoročnú, obetavú prácu v prospech mesta v Dopravnom podniku mesta Košice, a.s., za vynikajúce pracovné výsledky a podiel na výchove niekoľkých generácií automechanikov v tejto organizácii

10. Eugen Wágner
za úspechy, ktoré dosiahol ako dlhoročný aktívny zápasník, medzinárodný rozhodca a funkcionár podieľajúci sa na výchove mladej zápasníckej generácie


KOLEKTÍVY :

1. Knižnica pre mládež mesta Košice
za významné a dlhoročné zvyšovanie vzdelanosti, kultúrnosti detí a mládeže, pestovanie vzťahu najmladších čitateľov ku knihám, za pravidelné organizovanie celomestských podujatí, besied a súťaží

2. Klub turistov mesta Košice
za dlhoročnú výstavbu a údržbu turistických chodníkov a trás v meste Košice a okolí a aktívny podiel na rozvoji a propagácii turizmu a cestovného ruchu
v meste Košice a okolí

3. Kolektív zamestnancov U.S.Steel Košice, s.r.o.
za prejav humánneho cítenia a účasť na finančnej zbierke organizovanej spoločnosťou U. S. Steel Košice, s. r. o. v roku 2004 pre Záchrannú službu mesta Košice

Plaketa primátora mesta Košice

JEDNOTLIVCI:

1. JUDr. Štefan Beneč
za osobný prínos pri konštituovaní sídla Ústavného súdu v Košiciach
a spoluprácu s orgánmi samosprávy pri plnení úloh prokuratúry

2. Alžbeta Chmelárová
za celoživotnú neúnavnú a úspešnú prácu s čitateľmi vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach, za sprostredkovanie informácií, informačných prameňov, sprístupňovanie bohatstva a krás svetovej literatúry obyvateľom mesta Košice

3. Svätopluk Písecký
za dlhoročnú prácu a novinárske majstrovstvo mapujúce život obyvateľov Košíc a regiónu východného Slovenska

4. Božena Plichtová
za záslužnú činnosť v Miestnej organizácii Slovenského Červeného kríža, niekoľkonásobné darcovstvo krvi a aktivity v kultúrnej a sociálnej oblasti

5. Vincent Varga
za celoživotné pôsobenie v oblasti športu, osobitne v ľahkej atletike a maratónskom behu, za reprezentáciu mesta Košice a Mestskej časti Košice – Barca na športových podujatiach doma i v zahraničí

6. Ján Sakáč
za dlhoročnú činnosť dobrovoľného funkcionára vo futbalovom hnutí v kluboch
ŠK Jednota a VSS Košice, ako aj v štruktúrach futbalového zväzu na celom
území Slovenska a za priateľský až otcovský vzťah k futbalovej mládeži

7. Ing. Anetta Smiková
za mimoriadne aktivity v sociálnej oblasti a charite, prácu s bezdomovcami, handicapovanými deťmi a koordináciu regionálnej poradne
Pomoc obetiam násilia v Košiciach

8. Karol Vojtaník
za aktívny podiel na rozvoji turistiky a kanoistiky, založenie Košického vodáckeho maratónu, Plavby troch generácií a ďalších podujatí a za záchranu troch ľudských životov   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606