(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Uchádzame sa o členstvo v sieti UNESCO Creative Cities Network
@ Aktuálne -> Rôzne     Apr 13 2017 - 12:24 GMT


Mesto Košice sa zapojí do otvorenej výzvy Siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) a bude sa tak uchádzať o možnosť vstúpiť do tohto prestížneho klubu.UNESCO Creative Cities Network bola založená v roku 2004 s cieľom združovať mestá, ktoré identifikovali kreativitu ako významný faktor pre trvalo udržateľný rozvoj. Vytvára podmienky pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšuje sociálny a ekonomický potenciál členských miest. Aktuálne má 116 členov z celého sveta. Každé kreatívne mesto sa orientuje na jedno zo siedmich odvetví: hudbu, literatúru, film, ľudové umenie a remeslá, design, mediálne umenie a gastronómiu. Košice majú ambíciu byť kreatívnym mestom mediálneho umenia. #CONT#Prípravou prihlášky mesta Košice do UNESCO Creative Cities Network bola poverená nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá pracuje na stratégii kandidatúry zapájajúc aj ďalších hráčov v meste a regióne: „Košice sa profilujú ako mesto, v ktorom majú informačné technológie a kreatívny priemysel silné zastúpenie. Práve oblasť mediálneho umenia prináša prepojenie tvorivosti a umenia s novými technológiami a IT, čo nám dáva veľkú príležitosť cielene sa týmto oblastiam venovať a využiť ich synergiu pre rast a konkurenčnú výhodu mesta,“ povedal Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.Na tlačovej konferencii 12. 4. 2017 v košickej Kunsthalle primátor Košíc Richard Raši oficiálne oznámil kandidatúru mesta. Spoločný záujem prispievať k úspešnej kandidatúre deklarovali aktéri pôsobiaci v oblasti verejného života, v sektoroch kultúry, kreatívneho, IT priemyslu a odborného vzdelávania podpisom Memoranda o spolupráci. Memorandum je otvorené pristúpeniu ďalších subjektov a nezisková organizácia Creative Industry Košice očakáva, že sa k nemu pridajú ďalší relevantní partneri z verejného a súkromného sektora.Podľa primátora Richarda Rašiho je „uchádzanie sa o členstvo v sieti UNESCO Creative Cities Network predovšetkým príležitosťou pre mesto Košice pokračovať v rozvoji, ktorý naštartoval titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ten Košiciam umožnil predstaviť svoj kultúrny život v európskom kontexte. Priniesol investície do infraštruktúry pre kultúru, preveril životaschopnosť umeleckých iniciatív, umožnil mestu získať medzinárodné kontakty, a čo je najdôležitejšie, mnohí Košičania začali vnímať kreativitu ako významný katalyzátor rozvoja mesta.“UNESCO má morálnu autoritu, intelektuálny potenciál a dobré meno, na ktorom si zakladá, preto je titul UNESCO zárukou kvality a istou prestížou. Členstvo v UNESCO Creative Cities Network nie je časovo obmedzené. Mestu umožní získať relevantné informácie, kontakty na odborníkov a samosprávy, zapájať sa do výmeny umelcov a expertov. Členovia siete kreatívnych miest by mali nielen získavať, ale mali by prispevať aj vlastným vkladom, čo ich núti k aktivite v rámci siete. Samotná nominácia mesta vedie k zviditeľneniu oblasti, v ktorej mesto kandiduje, v prípade Košíc je to mediálne umenie. Kreatívne mestá majú skúsenosť s tým, že podpora kultúry pomáha aj rozvoju v oblasti podnikania.Výzva na podávanie prihlášok do siete UNESCO Creative Cities Network je otvorená do 16. júna. UNESCO oznámi úspešných kandidátov 31. októbra 2017.Sprievodným podujatím tlačovej besedy bola aj komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy v Kunsthalle/Hale umenia Košice – MASS (Media Art Slovak Scene) 2017/Vol. 1 so spolukurátorom Michalom Murinom. Výstava ponúka výber diel súčasnej generácie študentov a absolventov ateliérov orientovaných na súčasné mediálne umenie. Organizátormi výstavy sú Fakulta umení Technickej univerzity Košice, DIG gallery, K13 – Košické kultúrne centrá a Mesto Košice, kurátormi Richard Kitta, Michal Murin, Ján Šicko a Ján Adamove. Výstava je verejnosti prístupná do 16. apríla 2017.Mesto Košice sa zapojí do otvorenej výzvy Siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) a bude sa tak uchádzať o možnosť vstúpiť do tohto prestížneho klubu.UNESCO Creative Cities Network bola založená v roku 2004 s cieľom združovať mestá, ktoré identifikovali kreativitu ako významný faktor pre trvalo udržateľný rozvoj. Vytvára podmienky pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšuje sociálny a ekonomický potenciál členských miest. Aktuálne má 116 členov z celého sveta. Každé kreatívne mesto sa orientuje na jedno zo siedmich odvetví: hudbu, literatúru, film, ľudové umenie a remeslá, design, mediálne umenie a gastronómiu. Košice majú ambíciu byť kreatívnym mestom mediálneho umenia. #CONT#Prípravou prihlášky mesta Košice do UNESCO Creative Cities Network bola poverená nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá pracuje na stratégii kandidatúry zapájajúc aj ďalších hráčov v meste a regióne: „Košice sa profilujú ako mesto, v ktorom majú informačné technológie a kreatívny priemysel silné zastúpenie. Práve oblasť mediálneho umenia prináša prepojenie tvorivosti a umenia s novými technológiami a IT, čo nám dáva veľkú príležitosť cielene sa týmto oblastiam venovať a využiť ich synergiu pre rast a konkurenčnú výhodu mesta,“ povedal Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.Na tlačovej konferencii 12. 4. 2017 v košickej Kunsthalle primátor Košíc Richard Raši oficiálne oznámil kandidatúru mesta. Spoločný záujem prispievať k úspešnej kandidatúre deklarovali aktéri pôsobiaci v oblasti verejného života, v sektoroch kultúry, kreatívneho, IT priemyslu a odborného vzdelávania podpisom Memoranda o spolupráci. Memorandum je otvorené pristúpeniu ďalších subjektov a nezisková organizácia Creative Industry Košice očakáva, že sa k nemu pridajú ďalší relevantní partneri z verejného a súkromného sektora.Podľa primátora Richarda Rašiho je „uchádzanie sa o členstvo v sieti UNESCO Creative Cities Network predovšetkým príležitosťou pre mesto Košice pokračovať v rozvoji, ktorý naštartoval titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ten Košiciam umožnil predstaviť svoj kultúrny život v európskom kontexte. Priniesol investície do infraštruktúry pre kultúru, preveril životaschopnosť umeleckých iniciatív, umožnil mestu získať medzinárodné kontakty, a čo je najdôležitejšie, mnohí Košičania začali vnímať kreativitu ako významný katalyzátor rozvoja mesta.“UNESCO má morálnu autoritu, intelektuálny potenciál a dobré meno, na ktorom si zakladá, preto je titul UNESCO zárukou kvality a istou prestížou. Členstvo v UNESCO Creative Cities Network nie je časovo obmedzené. Mestu umožní získať relevantné informácie, kontakty na odborníkov a samosprávy, zapájať sa do výmeny umelcov a expertov. Členovia siete kreatívnych miest by mali nielen získavať, ale mali by prispevať aj vlastným vkladom, čo ich núti k aktivite v rámci siete. Samotná nominácia mesta vedie k zviditeľneniu oblasti, v ktorej mesto kandiduje, v prípade Košíc je to mediálne umenie. Kreatívne mestá majú skúsenosť s tým, že podpora kultúry pomáha aj rozvoju v oblasti podnikania.Výzva na podávanie prihlášok do siete UNESCO Creative Cities Network je otvorená do 16. júna. UNESCO oznámi úspešných kandidátov 31. októbra 2017.Sprievodným podujatím tlačovej besedy bola aj komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy v Kunsthalle/Hale umenia Košice – MASS (Media Art Slovak Scene) 2017/Vol. 1 so spolukurátorom Michalom Murinom. Výstava ponúka výber diel súčasnej generácie študentov a absolventov ateliérov orientovaných na súčasné mediálne umenie. Organizátormi výstavy sú Fakulta umení Technickej univerzity Košice, DIG gallery, K13 – Košické kultúrne centrá a Mesto Košice, kurátormi Richard Kitta, Michal Murin, Ján Šicko a Ján Adamove. Výstava je verejnosti prístupná do 16. apríla 2017.

OOO

Memorandum o spolupráci

v záujme kandidatúry mesta Košice

na titul UNESCO Creative City of Media Arts  

(ďalej len „Memorandum“
)PREAMBULAMy, signatári Memoranda, aktéri pôsobiaci v Košiciach, v oblasti verejného života, v sektoroch kultúry, kreatívneho a IT priemyslu a odborného vzdelávania, si uvedomujeme prínosy titulu UNESCO Creative City of Media Arts a členstva Košíc v sieti UNESCO Creative Cities Network pre udržateľný rozvoj mesta. Podpisom MemorandaDEKLARUJEMEvôľu vyvíjať individuálne aj spoločné úsilie pri príprave a implementácii aktivít, ktorých cieľom je získanie titulu UNESCO Creative City of Media Arts pre mesto Košice v roku 2017.Podpisom Memoranda prejavujeme spoločný záujem dodať nový rozmer inovatívnemu rozvoju mesta prostredníctvom umenia, kreativity, vzdelávania, skúseností, medzinárodných kontaktov a vlastnej iniciatívy ľudí.Chceme prispievať k vytvoreniu vhodných podmienok pre rozvoj kreatívneho priemyslu a kutúry v Košiciach a k napĺňaniu cieľov stratégie kandidatúry mesta. Svojimi aktivitami budeme prispievať najmä:

k zlepšeniu prístupu širokej verejnosti k umeniu, s dôrazom na oblasť mediálneho umenia;

k posilneniu medziodborovej spolupráce odvetví kultúrneho, kreatívneho a IT priemyslu a ich presahov do oblastí spoločenského a hospodárskeho života mesta;

k rozvoju formálneho aj neformálneho vzdelávania v oblasti mediálneho umenia a digitálnych technológií;

k medzinárodnej spolupráci s ostatnými členmi siete UNESCO Creative Cities Network.My, Signatári Memoranda vyhlasujeme, že obsahu tohto dokumentu sme porozumeli a sme s jeho účelom uzrozumení. Toto Memorandum vyjadruje našu vážnu a slobodnú vôľu, vedenú úprimnou snahou naplniť obsah a ciele tejto spolupráce, čo potvrdzujeme podpismi našich oprávnených zástupcov.Toto Memorandum je zároveň otvorené pristúpeniu ďalších subjektov, ktoré majú záujem prispieť k naplneniu účelu tohto Memoranda. Signátari Memoranda poverujú Creative Industry Košice, n. o., aby v ich mene odsúhlasil pristúpenie týchto subjektov. 

PODPISOVÁ LISTINA

Memoranda o spolupráci

v záujme kandidatúry mesta Košice

na titul UNESCO Creative City of Media ArtsPodpísaná dňa 12. 04. 2017 v Košiciach Mesto Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

PrimátorCreative Industry Košice, n. o.

Ing. arch. Michal Hladký

RiaditeľFakulta umení

Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.

DekanK13 – Košické kultúrne centrá

Mgr. Ján Kováč

RiadieľDIG

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Riaditeľ

Košice IT Valley z. p. o.

Ing. Pavol Miroššay

Výkonný riaditeľBiela noc, o. z.

Zuzana Pacáková, MA

PredsedaTabačka Kulturfabrik

Ing. Peter Radkoff

Riaditeľ

Zdroj: RO SSN

 


(c) Cassovia.Sk / http://www.cassovia.sk/