(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Bezplatná služba včasnej intervencie
@ Aktuálne -> Medicína     Jun 18 2017 - 01:19 GMT


Od 1. januára 2017 poskytuje Domov sociálnych služieb DOMKO v Parku mládeže v Košiciach novú službu – službu včasnej intervencie. Je určená na podporu rodinám s dieťaťom so zdravotným postihnutím do siedmeho roku veku v rámci celého Košického kraja. Služba je poskytovaná terénnou formou, teda prevažne v rodinách a je bezplatná. Zriaďovateľom služby je Košický samosprávny kraj.V Košickom kraji je 2250 rodín so zdravotným znevýhodnením, pričom odhadom v každej 50-tej rodine sa narodí dieťa s viacnásobným postihnutím.Cieľom služby je zabezpečiť optimálny vývoj dieťaťu so zdravotným postihnutím a dostupnosť včasnej intervencie čo najbližšie k miestu bydliska rodiny.#CONT# Dôležitá úloha je zlepšiť sociálne začlenenie rodín a dieťaťa do spoločnosti a zvýšiť povedomie služby včasnej intervencie v očiach verejnosti. Rodina je vedená k tomu, aby si sama našla svoju životnú cestu.  Jej výsledkom je inklúzia, resp. sociálna integrácia dieťaťa a rodiny.„Službu včasnej intervencie slávnostne otvárame v pondelok 19. júna 2017 v čase od 9,30 hod. po takmer polročnej existencii v duchu hesla „najprv spoznať, vyskúšať, až potom sa prezentovať".  Na otvorení v priestoroch Domova sociálnych služieb DOMKO budeme prezentovať doterajšie polročné skúsenosti,“ hovorí  vedúca služby včasnej intervencie Viera Mišková. „Konkrétne skúsenosti ponúkne detská genetička a pediatrička MUDr. Mária Andrejková, PhD. i dvaja rodičia, ktorí môžu porovnať stav v čase, keď ešte služba včasnej intervencie neexistovala so súčasnosťou a reálnym posun vpred. Zámer zriaďovateľa predstaví vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK Zuzana Jusková i riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMKO Martin Vatra.“Kolektív pracovníkov má dlhoročné skúsenosti z práce s rodinami s dieťaťom so zdravotným postihnutím, ktoré priniesli vzájomné obohatenie všetkých a podporu v duchu hesla: v rodine, s rodinou a pre rodinu.„Svoju prácu smerujeme k tomu, aby sme zvýšili povedomie ľudí, odborníkov, lekárov, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Komunikujeme s nimi o zakomponovaní odporúčaní na včasné vývinové intervencie priamo do lekárskych správ. Stali sme sa tiež členmi Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie,“ hovorí Viera Mišková. „Sila rodiny spočíva v súdržnosti a v tom, že i napriek počiatočným nepriaznivým prognózam nestrácajú nádej a hľadajú možnosti ďalšieho rozvoja pre svoje dieťa. Aj pediatri odporúčajú, nehanbiť sa osloviť a požiadať o pomoc odborníka hneď, ako rodič spozoruje odchýlky vo vývine svojho dieťaťa, aby intervencia bola poskytnutá včas.“VÝHODY ZRIADENIA SLUŽBY VČASNEJ  INTERVENCIE PRI ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBRodina dostáva komplexnú pomoc pod jednou  strechou v podobe multidisciplinárneho tímu odborníkov z radu zamestnancov. V tíme pracujú psychológ, sociálny terapeut, sociálny pracovník, liečebný pedagóg, fyzioterapeut. Rodina je súčasťou ukážok práce s dieťaťom a vhodných špecifických terapeutických prístupov k nemu, ktoré sú v zariadení aplikované (napr. snoezelen terapia, canisterapia a ďalšie nové prístupy). Rodina konzultuje praktické problémy súvisiace s vývinom dieťaťa, s jeho výchovou. Zariadenie DOMKO disponuje vhodnými priestormi na terapie s dieťaťom, konzultácie, moderne vybavenou herňou s guľôčkovým bazénom, či priestormi na vzdelávacie aktivity a podporné rodičovské skupiny.POTREBY RODINYRodina, do ktorej sa narodí znevýhodnené dieťa, potrebuje predovšetkým včasné stanovenie diagnózy a všetkých súvisiacich okolností. Potrebuje  získať komplexný prehľad o odborníkoch v oblasti vývinu. Potrebuje dostatok informácii a o možnostiach riešenia nielen zdravotnej situácie, ale aj neľahkej finančnej situácie, do ktorej sa rodina dostane. Môže sa tak vyhnúť sociálnej izolácii, ktorá hrozí. Pre rodinu je dôležitá citová podpora a zdieľanie náročnej životnej situácie, v ktorej sa ocitla - že v probléme nie je sama.ČO PONÚKA SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE1. poradenskú podporu; 2. komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, kognitívneho vývinu, motoriky, v sociálno-emocionálnej oblasti a v oblasti hry; 3. preventívne aktivity (vzdelávanie rodičov a verejnosti, tvorba a vydávanie metodických materiálov, podporné rodičovské skupiny, skupinové aktivity pre rodinu s deťmi); 4. sociálnu inklúziu (pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite).Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/