(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mimoriadna mestská rada prerokovala pozastavenie uznesenia o rozpočte
@ Aktuálne -> Verejná správa     Jan 25 2005 - 02:46 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) – Na siedmej mimoriadnej Mestskej rade prejednali včera jej členovia uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 642 o rozpočte na rok 2005 z 13. januára. Toto uznesenie primátor nepodpísal z dôvodu rozporu so zákonom, ako aj z dôvodu, že je pre mesto zjavne nevýhodné. Členovia MR bez vážnych pripomienok zobrali rozhodnutie primátora na vedomie. Už v utorok 25. januára sa stretnú predsedovia poslaneckých klubov s primátorom, aby spolu hovorili o takej podobe rozpočtu mesta na rok 2005, ktorý bude mať podporu väčšiny poslancov i magistrátu mesta.

Medzi dôvodmi, prečo primátor nepodpísal uznesenie o rozpočte, bolo napríklad to, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z rozpočtu obce uhrádzajú záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Zmenou v uznesení by neboli pokryté bežné záväzky vo výške 32 miliónov korún. Na nepokrytie týchto záväzkov by sa naviazalo ďalšie zvýšenie o penále pokuty a pod. Pri niektorých odvetviach sa nezohľadnil medziročný nárast cien energií a mzdových prostriedkov, čo je v rozpore s platnou legislatívou. Prijaté uznesenie nekorešponduje ani s tabuľkami bežných výdavkov na úseku opatrovateľskej služby v štyroch mestských častiach, ktoré ju zabezpečujú. Pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov pre MČ Lunik IX nie je jasne definované použitie voľných zdrojov. Rovnako pri prerozdelení finančných prostriedkov pre veľké mestské časti nebol jasne stanovený zvýšený príspevok. Týmito nezrovnalosťami by mohol vzniknúť stav zjavnej disproporcie medzi objemom reálne zabezpečovaných funkcií a pridelenými finančnými prostriedkami.

V ukladacej časti uznesenia mal magistrát prepracovať vnútornú smernicu pre verejné obstarávanie tovarov a služieb. Obstarávanie však upravuje samostatný zákon a vykonávacia vyhláška. Samosprávy nemôžu postupovať odchylne vlastnými predpismi.
Začlenenie ÚHA a SKK pod príslušné oddelenia MMK nie je vhodné, pretože žiadne existujúce oddelenie nie je po vecnej stránke natoľko príbuzné, aby to nebolo na úkor kvality riadenia a fungovania takto vzniknutého útvaru. Takéto zmeny by boli zmenou organizačnej štruktúry, ktorá podlieha riadnemu rokovaciemu postupu vo všetkých orgánoch, vrátane prerokovania s odborovou organizáciou.

Riaditeľ magistrátu mal podľa nepodpísaného uznesenia pripraviť smernicu na určenie kompetencií mestských častí. Kompetencie mestským častiam však možno určovať podľa zákona o meste Košice jedine štatútom mesta. Mestské časti sú samostatnými právnymi subjektami, preto im mesto nemôže ukladať kompetencie iným spôsobom.
Na základe týchto závažných dôvodov bol pozastavený výkon uznesenia, pretože je v rozpore so zákonom a je zjavne nevýhodné pre mesto. Primátor mesta ako výkonný orgán nemôže zodpovedať za zabezpečovanie samosprávnych úloh a prenesených úloh štátnej správy, ktoré sú postavené na rozpočte nevyjadrujúcom reálne a objektívne možnosti a povinnosti mesta.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/