(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mestská rada v Košiciach aj o strategických materiáloch
@ Aktuálne -> Verejná správa     Apr 08 2005 - 03:14 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) – Členovia Mestskej rady v Košiciach si v úvode 27. rokovania minútou ticha uctili pamiatku pápeža Jána Pavla II.

V rozsiahlom programe boli materiály, o ktorých budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva v závere apríla. V rozbore hospodárenia mesta za rok 2004 a záverečnom účte za uplynulý rok sa konštatuje, že za rok 2004 boli dosiahnuté skutočné príjmy vo výške 3 mld. 364 mil. 603 tis. korún, výdavky vo výške 3 mld. 274 mil. 832 tis. korún. Celkový prebytok rozpočtu predstavuje 89 mil. 771 tis. korún.

Na rokovanie MZ doporučila mestská rada návrh na prvú úpravu rozpočtu na rok 2005, informáciu o zabezpečení kurzového a úrokového rizika, zmenu pravidiel prenajímania školského majetku, opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov v materských a základných školách, parkovací systém v meste.

Návrh VZN o režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta upravuje osobitný režim tohto územia, ktoré má osobitný charakter. Je zameraný na reguláciu užívania tejto časti mesta pri rešpektovaní záujmov širokej verejnosti ale aj so zohľadnením administratívneho, obchodného a kultúrneho charakteru centra mesta, ktoré kladie požiadavky na zabezpečenie nevyhnutných aktivít súvisiacich so správou komunikácií, verejnej zelene, udržiavaním čistoty v pamiatkovo chránenom území. Zmyslom tohto nariadenia je prispieť k regulácii života v historickej časti mesta v prospech jej užívateľov ale aj prispieť k príjmom mesta potrebným na zabezpečovanie rozsiahlych úloh samosprávy.

Navrhovaná zmena Štatútu mesta predpokladala odňatie kompetencií mestskej časti Dargovských hrdinov vzhľadom na verejnosti známu ekonomickú situáciu a reálnu hrozbu, že prostriedky, ktoré mesto poskytlo mestskej časti nebudú použité na svoj účel. Tento materiál bude s najväčšou pravdepodobnosťou prerokovaný až na júnovom zastupiteľstve.
Mesto Košice sa chce zapojiť do strategického plánu rozvoja prímestského cestovného ruchu ako partner Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Rozpracovaný projekt sa zameriava na získanie fondových prostriedkov na niekoľko cyklistických chodníkov.
Členovia MR odporúčali do zastupiteľstva aj návrh na vyradenie Materskej školy Watsonova, do ktorej v súčasnosti chodí iba 20 detí.

Keďže v podmienkach mesta chýba aktualizovaná energetická koncepcia ako strategický dokument, ktorý by určoval základné ciele v rámci energetiky v dlhodobom časovom výhľade, mesto chce pristúpiť k vytvoreniu Energetickej koncepcie mesta. Vzhľadom na dôležitosť a odbornú náročnosť spracovania tohto dokumentu bude vypracovanie koncepcie zadané odborným inštitúciám. Mestská rada súhlasila so zásadami pre spracovanie koncepcie.
Strategickým materiálom je aj Návrh rozvoja sociálnych služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005-2007. Jeho cieľom je skoordinovať a zefektívniť činnosť už existujúcich sociálnych služieb, ktoré mesto a mestské časti poskytujú (opatrovateľská služba, zariadenia opatrovateľskej služby a domov dôchodcov) a doplniť nedostatkové služba, resp. vytvoriť také zariadenia, ktoré v meste chýbajú.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/