magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Trebuľa poďakoval poslancom, že kraj posunuli dopredu
@ Aktuálne -> Politika      Oct 12 2009 - 12:21 GMT

KOŠICE 12. októbra (SITA) – Za uplynulé štyri roky Košický samosprávny kraj splnil všetky záväzky a zásadné úlohy, ktoré mu ukladá zákon, alebo vyplynuli z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 - 2013 a výrazne sa kvalitatívne posunul. Uviedol to dnes predseda Zdenko Trebuľa na poslednom rokovaní poslancov košického krajského zastupiteľstva, ktorým poďakoval za ich štvorročnú prácu. KSK ako prvý samosprávny kraj v SR získal vo februári tohto roka medzinárodný rating (Global Scale Rating) A3, so stabilným výhľadom, zároveň bol potvrdený národný rating na úrovni Aa1. Výsledok medzinárodného ratingu svedčí o dobrom hospodárení a je dôležitý hlavne vo vzťahu k novým investičným príležitostiam a potenciálnym investorom.

V rozprave nevystúpil s kritikou žiaden poslanec a ústnu správu Zdenka Trebuľu vzali na vedomie, pričom za bolo 44 poslancov, proti ani jeden, štyria sa zdržali.

„Dnes je základnou úlohou riešenie výpadku daňových príjmov z dôvodu hospodárskej krízy. KSK už pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 počítal v príjmovej časti so znížením dane z príjmov fyzických osôb vo výške 3 320 000 €. Na základe aktualizovaných prognóz vývoja daňových príjmov KSK riešil nepriaznivý dopad na rozpočet v dvoch etapách. Prvé zníženie daňových príjmov bolo schválené na aprílovom a druhé na augustovom zastupiteľstve KSK. Výpadok príjmov v celkovej výške 15 767 719 € bol riešený znížením bežných výdavkov vo výške 13 324 344 € a použitím rezervného fondu vo výške 2 443 375 €,“ povedal Trebuľa. V tejto súvislosti poďakoval poslancom, že uvážlivým prístupom prispeli k vyváženému hospodáreniu kraja.

„Kraju za obdobie štyroch rokov pribudol majetok za vyše 58 miliónov eur. Vlastné zdroje, teda daňové a nedaňové príjmy a predaj prebytočného majetku KSK, boli použité vo výške 54,274 mil. € a cudzie zdroje - dotácie zo štátneho rozpočtu, fondy EÚ, dary a sponzorské príspevky - vo výške 3 853 tis. €,“ informoval Zdenko Trebuľa. Ako uviedol, kapitálové výdavky boli v rokoch 2006 - 2009 podľa odvetví nasledovné: školstvo 12 911 061 €, sociálne veci 2 529 834 €, zdravotníctvo 4 829 900 €, kultúra 2 397 272 €, cestná infraštruktúra 39 993 228 €, samospráva 4 841 642 €. Doložil, že boli zabezpečené opravy 380,5 km ciest, čo je takmer 20 % ciest vo vlastníctve KSK, po započítaní PPP až 552 km, t.j. 28,4 %. Podiel ciest vo veľmi dobrom stave sa z nuly zvýšil na 26 %. Z úverových zdrojov boli financované rekonštrukcie štyroch škôl a výstavba jednej telocvične. Rekonštrukcia historických a kultúrnych stavieb zahrňuje rekonštrukcie dvoch významných historických budov v Košiciach, a to Východoslovenské múzeum Košice s celkovým nákladom približne 3 153 000 € a Divízna budova Košice s nákladom cca 3 mil. €.

Trebuľa za úspech označil transformáciu nemocníc s poliklinikami z príspevkových organizácií na akciové spoločnosti k 1. decembru 2005, pričom KSK prevzal záväzky zrušených príspevkových organizácií vo výške 8 697 000 €. V priebehu rokov 2008 a 2009 sa KSK vysporiadal s väčšinou záväzkov, a to jednak formou reštrukturalizácie a jednak priamou úhradou záväzkov veriteľom.

K úspechom prirátal aj racionalizáciu siete škôl a školských zariadení, vďaka čomu sa dosiahla úspora na nákladoch v celkovom objeme milión eur ročne oproti pôvodným. Trebuľa za kľúčové označil prijatie Koncepcie odborného vzdelávania. V úzkej spolupráci zriaďovateľa, škôl a zamestnávateľov v KSK ako v prvom kraji na Slovensku začalo 2. septembra tohto roku fungovať šesť centier odborného vzdelávania.

Košický samosprávny kraj je v súčasnosti zriaďovateľom 78 stredných škôl a školských zariadení, štyroch nemocníc, 14 sociálnych zariadení (zariadení pre seniorov, domovov sociálnej starostlivosti, krízových centier), 26 kultúrnych inštitúcií (4 divadlá, 5 múzeí, 2 galérie, 5 osvetových stredísk, 3 kultúrne centrá, 5 knižníc, 2 hvezdárne). Stará sa o správu a údržbu takmer 2000 kilometrov ciest II. a III. triedy, uhrádza dopravcom straty vo verejnom záujme v autobusovej doprave, koordinuje regionálny rozvoj Košického kraja, pripravuje stratégie pre vidiek, je sprostredkovateľským orgánom pre Regionálny operačný program EÚ a zabezpečuje ďalšie kompetencie vyplývajúce zo zákona.

„V ďalšom období v dôsledku krízy a výrazného zníženia daňových príjmov bude nevyhnutné zabezpečovať kompetencie KSK pri obmedzených finančných zdrojoch. Kraj sa zameria hlavne na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk