magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košická židovská obec: Dom umenia nie je kauza, konajme kultúrne.
@ Aktuálne -> Rôzne      Apr 14 2014 - 06:24 GMT

Takmer 20-ročný súdny spor o pôvodnú synagógu – dnešný Dom umenia Košice, ešte má šancu na kultúrnosť. Židovská náboženská obec Košice (ŽNO) a vedenie Mesta Košice, sa chcú pokúsiť o riešenie súdnym zmierom. Na potvrdenie ústretovosti predložila ŽNO memorandum, ktoré posilňuje pozíciu mesta v spore, aj pre prípad jeho prehry. O tom, či mesto túto možnosť využije, rozhodne mestské zastupiteľstvo., bude teda rozhodovať o ďalšom vývoji 20-ročného súdneho sporu o pôvodnú synagógu – dnešný Dom umenia

Predmetom rokovania mestských poslancov bude návrh riešiť vec súdnym zmierom. Ten znamená, že existujúce sporné otázky, na ktorých sa ŽNO a mesto nevedia zhodnúť, posúdi súd v rámci rozhodovania o súdnom zmieri. Ak súd zmier schváli, spor sa skončí. V opačnom prípade, bude takmer 20 rokov trvajúci spor pokračovať ďalej.

Ako dôkaz pripravenosti ku kultúrnemu riešeniu veci a na potvrdenie svojich dlhodobých deklarácií, predložila ŽNO mestu návrh Memoranda o porozumení, ktorým posilňuje pozíciu mesta aj pre prípad jeho prehry. ŽNO sa v návrhu memoranda okrem iného zaviazala, že po prípadnom vrátení Domu umenia (či už kvôli súdnemu zmieru alebo prehre mesta v spore) nezmení jeho dnešný účel a ponechá v nájme Štátnu filharmóniu Košice, že nahradí Mestu Košice investície vložené do zhodnotenia tejto nehnuteľnosti, že si nebude uplatňovať náhradu trov konania v 20-ročnom súdnom spore o Dom umenia a že si neuplatní žiadne súvisiace nároky. O tomto návrhu rozhodnú tiež mestskí poslanci.

Dom umenia pre nás nie je kauza. Je to krutá pripomienka minulosti, ktorá je nanešťastie aj na hanbu ešte stále živá. Dosiahnuť jeho privrátenie do rúk košickej židovskej obce, vnímame ako našu náboženskú povinnosť, nápravu krívd a splatenie dlhu voči našim predkom,“ ozrejmil postoj ŽNO jej predseda JUDr. Pavol Sitár a dodal, že: „Sporiť sa v tejto morálnej a citovej záležitosti, je pre našu komunitu bolestné. Sme preto ústretoví v prospech kultúrneho ukončenia veci. Verím, že mestské zastupiteľstvo nebude jeho prekážkou.“

ŽNO vedie s Mestom Košice súdny spor o vlastníctvo pôvodnej synagógy od roku 1995. Začiatku sporu predchádzala neúspešná výzva ŽNO pre Mesto Košice, na vydanie Domu umenia v zmysle zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločenstvám. V roku 2008 súdy právoplatne a vykonateľne rozhodli o povinnosti Mesta Košice vydať Dom umenia do rúk ŽNO. Mesto však rozhodnutie napadlo na Najvyššom súde SR, ktorý vec kvôli procesným pochybeniam vrátil Krajskému súdu v Košiciach, kde sa vec dnes v odvolacom konaní nachádza. Ani rozhodnutie odvolacieho súdu nezaručuje celkové ukončenie sporu, kvôli ďalším právnym možnostiam na hájenie postoja tej, či onej sporovej strany. Stav zneisťuje aj pozíciu nájomcu Domu umenia - Štátnej filharmónie Košice a zvyšuje náklady. Zároveň ŽNO avizuje ďalšie súvisiace právne nároky, ku ktorých uplatneniu ešte nepristúpila. Sporové strany neboli doposiaľ schopné dospieť  k mimosúdnej dohode. Riešenie cestou súdneho zmieru sa teda javí najlepším z dostupných riešení.

O dnešnom Dome umenia Košice:

Budova pôvodnej neologickej synagógy – dnešného Domu umenia, bola postavená v roku 1927, na základe návrhu svetoznámeho budapeštianskeho architekta Lajosa Kozmu. Vnútorná sála synagógy približne zodpovedala dnešnej veľkej koncertnej sále Domu umenia. Tá je výnimočná svojou vynikajúcou akustikou.

V povojnovom období, kedy bola židovská komunita zdecimovaná holokaustom, slúžila synagóga ako sklad obilia. Následne v pohnutých päťdesiatych rokoch prešla nedobrovoľne a pod vplyvom politických okolností do rúk štátu. V roku 1958 bola synagóga prispôsobená pre účely Domu umenia. Davidova hviezda, ktorá sa týčila na 37 metrov vysokej elipsovitej kupole budovy, bola nahradená lýrou. V roku 1962 bola budova doplnená o prístavbu so spoločenskými priestormi. Od roku 1968 v nej sídli Štátna filharmónia Košice.

Jedným z najvýznamnejších pozostatkov synagógy je tzv. „židovské nebo“ – pôvodná maľba na vnútornej strane kupoly, dnes oddelená od zvyšku sály stropom. Tá sa  napriek mnohým stavebným poškodeniam uchovala do dnes, ako nezvratný dôkaz židovského pôvodu tejto známej košickej budovy.  

Vybrané ustanovenia Memoranda o porozumení:

  • ŽNO sa zaväzuje vstúpiť do všetkých platných právnych vzťahov uzavretých Mestom KOŠICE, ktoré sa týkajú Domu Umenia.

  • ŽNO rešpektuje, že Štátna Filharmónia Košice bude využívať Dom Umenia pre svoju umeleckú činnosť v súlade s vyššie citovanou nájomnou zmluvou.

  • ŽNO sa zaväzuje, že nahradí sumu zhodnotenia a to MESTU KOŠICE, resp. subjektu (subjektom), ktorí v minulosti vynaložili finančné náklady (resp. ich poskytli MESTU KOŠICE alebo Štátnej Filharmónii Košice) na technické zhodnotenie objektu Domu umenia, a to v rozsahu určenom znaleckým posudkom vypracovaným súdnoznaleckou organizáciou, resp. súdnym znalcom, a to v stave ku dňu nadobudnutia účinnosti Memoranda.

  • Účastníci Memoranda sa dohodli, že znalecký posudok vypracuje súdnoznalecká organizácia, resp. súdny znalec, ktorú, resp. ktorého obstará Mesto Košice so súhlasom ŽNO a na jej náklady.

  • Účastníci Memoranda sa zaväzujú, že si ani jeden z nich nebude uplatňovať náhradu trov vzniknutých v súvislosti so Súdnym konaním, a že tieto bude  každý účastník znášať v celej ich výške,  tak ako mu vznikli, sám. Za tým účelom sa ŽNO písomne vzdáva svojich nárokov na zaplatenie trov konania v Súdnom konaní podľa § 574 Občianskeho zákonníka.

  • ŽNO sa zaväzuje neuplatňovať žiadne iné nároky vyplývajúce zo Súdneho konania alebo s uplatneným reštitučným nárokom prejednávaným v Súdnom konaní voči MESTU KOŠICE, a to v žiadnom súdnom alebo inom konaní.

  • Obaja účastníci tohto Memoranda berú na zreteľ, že súd v Súdnom konaní pri posudzovaní zákonných predpokladov pre schválenie súdneho zmieru sa bude musieť vysporiadať so všetkými kľúčovými spornými otázkami ako i všetkými prednesenými tvrdeniami účastníkov Súdneho konania s tým, že ak budú vytvorené zákonné predpoklady pre taký súdny zmier, súd návrh na súdny zmier, obsahom ktorého bude dohoda o vydaní nehnuteľných vecí Domu Umenia schváli, resp. ak nebudú vytvorené zákonné predpoklady pre takýto súdny zmier, súd návrh na súdny zmier zamietne a bude pokračovať v spore do vynesenia rozsudku vo veci samej.

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606