magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mesto Košice vyhlási novú súťaž
@ Aktuálne -> Rôzne      May 01 2018 - 11:15 GMT

Mesto Košice ako verejný obstarávateľ dnes zrušil vyhlásený postup verejného obstarávania na koncesiu na poskytnutie služieb verejného osvetlenia, pretože sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

V priebehu verejného obstarávania bola preukázaná potreba realizovať projekčné práce v rámci ďalšej etapy modernizácie električkových tratí. Jej súčasťou sú aj stavebné celky, súvisiace s vybudovaním modernizovaného verejného osvetlenia na dotknutých úsekoch. Dôjde tak k zníženiu rozsahu modernizácie v rámci plánovaného verejného obstarávania na modernizáciu, správu a údržbu siete verejného osvetlenia, financovaného zo zdrojov mesta budúcemu koncesionárovi, čo bude znamenať pre mesto úsporu financií. Projekt Modernizácia údržbovej základne v Košiciach zároveň zúži rozsah predmetu verejného obstarávania.

Ïalším dôvodom zrušenia súťaže je, že po prevzatí siete verejného osvetlenia od predchádzajúceho správcu došlo k novým zisteniam o aktuálnom stave sústavy verejného osvetlenia a o stave a rozsahu pripojených vedľajších zariadení. Bola preukázaná nutnosť riešiť okamžité technické zásahy na odvrátenie prípadných škôd, čo má takisto vplyv na predmet zákazky.

Mesto Košice v rámci spracovania Nízkouhlíkovej stratégie v súlade s aktuálnou výzvou Operačného programu Kvalita životného prostredia pripraví stratégiu znižovania uhlíkovej stopy v meste a plánuje zaviazať budúceho prevádzkovateľa osvetlenia k napåňaniu prísnych environmentálnych kritérií, napåňajúcich ciele tejto stratégie. Dynamický vývoj v oblasti SMART technológií v mestských oblastiach vyvoláva dopyt po zapracovaní efektívnych a pre občanov využiteľných SMART riešení v rámci siete verejného osvetlenia (meranie kvality ovzdušia, intenzity dopravy, hlučnosti a pod.).

Verejný obstarávateľ pristúpil k zrušeniu súťaže aj z dôvodu nízkeho počtu kvalifikovaných ponúk, čo nenapåňa požiadavky na ekonomickú hospodárnosť a efektívnosť. Celkovo predložili ponuky štyria uchádzači, z ktorých niektoré nespåňali základné kvalifikačné podmienky, takže v súťaži prakticky ostal iba jeden uchádzač. Mesto očakávalo predloženie minimálne piatich kvalifikovaných ponúk. Niekoľko subjektov počas priebehu namietalo podmienky a rozsah koncesie, pretože zákon rámcovo upravuje iba spôsob a formu zadania.

Na zadávanie koncesie na poskytnutie služieb bude v súlade s platnou legislatívou vyhlásené nové verejné obstarávanie formou koncesie na poskytnutie služieb, pričom podmienky súťaže budú pred jej vyhlásením podrobené posúdeniu Úradom pre verejné obstarávanie v súlade s § 168 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky novej súťaže budú schvaľovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Základné informácie o zrušenom verejnom obstarávaní na poskytnutie služieb verejného osvetlenia

Verejné obstarávanie na koncesiu na poskytnutie služieb verejného osvetlenia bolo  vyhlásené v marci 2017 na základe Pasportu sústavy a Svetelnotechnickej štúdie z roku 2016. Obstarávanie bolo vyhlásené Oznámením o koncesii vo Vestníku EÚ č. 2017/S 051-094703 (zo dňa 14.03.2017 a vo Vestníku ÚVO č. 53/2017 pod zn.3238 – KOS zo dňa 15.03.2017).

Nové svietidlá, LED technológie, stožiare, posilnenie osvetlenia najrizikovejších priechodov pre chodcov, zvýšenie kvality osvetlenia ulíc, bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov mesta, a v neposlednom rade až 50-percentná úspora elektrickej energie. To je len časť toho, čo chce dosiahnuť Mesto Košice doposiaľ najrozsiahlejšou modernizáciou verejného osvetlenia, s predpokladanou výškou investície takmer 28 miliónov eur. Okrem iného by malo byť vymenených viac ako 15 000 svietidiel, pričom všetky energeticky náročné nahradia oveľa úspornejšie LED technológie. 

Hlavným predmetom koncesie má byť poskytovanie služieb spojených s prevádzkou, opravou a údržbou sústavy verejného osvetlenia, ktoré v sebe budú zahàňať aj náklady na vynaložené investície.


Zdroj: RO SSN

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk