magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ustanovujúce valné zhromaždenie združenia Košický klaster nového priemyslu
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      Sep 30 2021 - 16:59 GMT
V uplynulých dňoch sa v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného zhromaždenia združenia Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Schôdze sa zúčastnili zakladajúci členovia CNIC z verejného sektora, ktorými sú tri košické univerzity - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park za súkromný sektor. Okrem samospráv a akademického sektora sa zúčastnili valného zhromaždenia aj pristupujúci členovia - Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).
Poverený predseda predstavenstva, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. otvoril ustanovujúce valné zhromaždenie a privítal zástupcov zakladajúcich a pristupujúcich členov CNIC a hostí. Hlavnými bodmi programu boli voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia, schválenie členstva pristupujúcich členov, voľba členov predstavenstva a voľba členov dozornej rady. Prof. Miškovský informoval prítomných o právnych úkonoch pred vznikom CNIC.
Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE. Zároveň sa členovia dohodli na dåžke trvania funkcie predsedu valného zhromaždenia, aby vzhľadom na jeho význam najmä vo vzťahu k verejnosti, trvalo funkčné obdobie predsedu do konania najbližšieho valného zhromaždenia, na ktorom bude zvolený nový predseda. Členovia sa taktiež zhodli na rotujúcom systéme predsedu valného zhromaždenia medzi jednotlivými členmi CNIC, pričom sa hlasovalo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bola zvolená za zapisovateľku valného zhromaždenia a za overovateľov zápisnice boli zvolení prof. MUDr. Pavol Jarcuška, PhD., za UPJŠ v Košiciach a Ing. Dominik Hakulin, PhD.  za Cassovia Discovery park, s.r.o. Členovia predstavenstva boli zvolení na obdobie 5 rokov a za predsedu predstavenstva zvolili prof. Pavla Miškovského. Prof. Miškovský poďakoval všetkým prítomným za prejavenú dôveru a uviedol: „Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu  pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dopadom na kvalitu života“. 
Ïalším bodom programu bola voľba členov dozornej rady. Členovia dozornej rady zvolili za jej predsedu JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD., a za podpredsedu dozornej rady JUDr. Mariána Prievozníka, PhD.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Na záver predseda valného zhromaždenia, prof. Kmeť zaželal zvoleným členom veľa úspechov v práci, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
                                                                                               Mgr. Slavomíra Hrabovská
Zdroj RO SSN
 
  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk