magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ceny mesta Košice a primátora ako vyvrcholenie osláv Dňa mesta Košice
@ Kultúra -> Podujatia      May 07 2002 - 16:24 GMT
Poludňajšie slnko žeravilo vzduch i dlažbu pešej zóny centra mesta, keď z balkóna historickej radnice zazneli slávnostné fanfáry. Nastal čas vyvrcholenia osláv Dňa mesta Košice, odovzdávanie slávnostných cien – Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a Plakety primátora mesta Košice.

Fanfáry zazneli trikrát. Najskôr na vyhradenú plochu predelenú červenými kobercami vyšli navrhnutí na ocenenie, potom starostovia mestských častí a zástupcovia Magistrátu mesta Košice, na záver primátor Zdenko Trebuľa.

Ceny mesta Košice sa udeľujú raz ročne od roku 1994, vždy na Deň mesta, čo je 7. máj. Práve toho dňa v roku 1369 kráľ ¼udovít Veľkú udelil mestu prvú erbovú listinu. Ako v úvodnom príhovore zdôraznil primátor Zdenko Trebuľa, dovtedy sa erbmi mohli pýšiť iba šľachtické rody. Mesto Košice dostalo erb ako prvá právnická osoba v Európe, čím bolo mesto postavené na úroveň šľachtického stavu. Na rozvoji mesta mali a majú v každom čase zásluhy predovšetkým jeho obyvatelia. Ocenení bývajú najlepší z nich, či už ako jednotlivci, alebo kolektívy. Cena mesta pritom nie je udeľovaná na základe subjektívnym pocitov jedného človeka, ale musia ju odsúhlasiť poslanci mestského zastupiteľstva.

Ocenení boli menovite volaní pred nastúpenou radničnou suitou i všetkým prizerajúcimi sa. Prečítali sa ich zásluhy, z rúk primátora si prevzali ocenenia a podpísali sa do kroniky.

CENY MESTA KOŠICEJUDr. Štefan Daňo, prezident Maratónskeho klubu a predseda organizačného výboru MMM
n za dlhoročnú obetavú prácu pre Medzinárodný maratón mieru, úspešné zorganizovanie Majstrovstiev sveta Medzinárodnej atletickej federácie (IAAF) v polmaratóne a Svetového kongresu Medzinárodnej asociácie maratónskych a cestných behov (AIMS) a za doterajšiu spoločenskú angažovanosť v prospech mesta Košice

Ján Dulin, novinár a redaktor
n za dlhoročnú príkladnú novinársku prácu v závodnom časopise Mosty Východu a v krajskej redakcii denníka Pravda a za osobný príklad pre celé generácie kolegov novinárov, ale aj čitateľov, pre ktorých zostáva stále vzorom osobnej skromnosti, hlbokej ľudskosti a obetavosti

Ján Hanák, akademický maliar, scénograf a výtvarník
n za zrealizovanie inscenácií, reprezentovanie divadla na výstavách doma i v zahraničí a za rozsiahlu maliarsku tvorbu

Ján Kiszel, in memoriam, starosta Mestskej časti Šebastovce
n za budovanie a rozvoj Mestskej časti Šebastovce, hlavne infraštruktúry a spoločensko-kultúrnych potrieb mestskej časti

Ing. Eugen Labanič, riaditeľ Slovenského technického múzea
n za aktívny podiel na rozvoji celoslovenskej inštitúcie - Slovenského technického múzea v Košiciach, prezentovaného vybudovaním desiatich nových stálych expozícií z dejín vedy, výroby, techniky a prípravu novej expozície leteckej techniky v Košiciach, čím výraznou mierou prispel k rozvoju kultúry na zemí nášho mesta

Ing. Jozef Pavelka, in memoriam, starosta Mestskej časti Sídlisko ahanovce
n za zásluhy v oblasti rozvoja a humanizácie životného prostredia mestskej časti, obetavosť, iniciatívu v zavádzaní nových informačných technológií do fungovania samosprávy a za modernizáciu úradu Mestskej časti Košice - Sídlisko ahanovce

JUDr. Jozef Plachý, športovec, bežec
n za športovú prípravu a vytrvalosť, športové víťazstvá a rekordy, účasti na olympiádach a medzinárodných pretekoch, za jeho vzťah a výchovu mládeže k športu, stále šírenie dobrého mena mesta Košice doma a za hranicami vlasti

Ing. Dušan Pšenčík, riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu, odštepného závodu Košice
n za mimoriadnu zásluhu pri rozvoji Mestskej časti Košice - Šebastovce, plnení jej rozvojových programov, predovšetkým plynofikácie

Agnesa Vargová, zakladateľka folklórnej skupiny Hrabina
n za založenie folklórneho súboru Hrabina, oživenie a propagovanie ľudových tradícií Myslavy na Slovensku aj v zahraničí a za spracovanie zvykov a piesní v knihe ¼udová kultúra obce Myslava

Vojtech Záhorský, predseda Mestského výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
n za zachovávanie protifašistických tradícií a každoročné organizovanie spomienkových osláv padlým hrdinom za slobodu vlasti

Východoslovenské múzeum v Košiciach
cenu prebral riaditeľ múzea Róbert Pollák
n za dosiahnuté výsledky v oblasti zbierkotvornej, vedecko-výskumnej a prezentačnej činnosti počas 130 rokov svojej existencie

Technická univerzita Košice
cenu prebral rektor TU Juraj Sinay
n pri príležitosti 50. výročia jej vzniku za úspešnú spoluprácu s mestom Košice, jeho mestskými časťami, podnikmi a inštitúciami pôsobiacimi na jeho území a významný prínos k materiálnemu a duchovnému rozvoju mesta

Spevácky zbor Karpaty
cenu prebral vedúci zboru Leontin Dohovič
n za dlhoročnú umeleckú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Košice doma i v zahraničí a za zachovávanie hudobných tradícií Rusínov - Ukrajincov, za upevňovanie ekumenizmu a duchovné obohacovanie spoluobčanov


CENY PRIMÁTORA MESTA KOŠICEplk. MUDr. Michal Beca, primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Leteckej vojenskej nemocnice, Košice
n za jeho vynikajúce tvorivé výkony v umeleckej oblasti, doposiaľ vydal 8 kníh - tri básnické zbierky, tri romány z lekárskeho prostredia, knihu spomienok a knihu rozprávok pre deti v predškolskom veku

JUDr. Anton Bidovský, prezident VSŽ a.s. Košice
n - za pomoc pri rozvoji kultúrnych a športových aktivít v meste Košice

Ján Bodnár, poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - ahanovce
n za podiel na vytváraní lesoparku v severovýchodnej časti Košíc, najmä lesa v správe Urbariátu ahanovce, vo funkcii poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - ahanovce v rokoch 1991-2002

Magdaléna Kapcárová, športovkyňa - plavkyňa
n za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenskej republiky v seniorskom plávaní

Ing. Peter Kolár, riaditeľ divadla Thália
n za obetavú a tvorivú prácu pri budovaní menšinovej kultúry a rôznych aktivít spojených s rozvojom mesta Košice

Ing. Jozef Presalovič, realizátor svojpomocnej výstavby trezorovej miestnosti Východoslovenského múzea v Košiciach
n za zabezpečenie projektového riešenia a praktickú stavebnú realizáciu reprezentatívnej trezorovej miestnosti pre trvalé inštalovanie košického zlatého pokladu v meste jeho nálezu

Mgr. Peter Rašev, herec, režisér a dramaturg
n za výrazný prínos v rozvoji divadelnej kultúry, hereckého umenia a občianskej angažovanosti, cenu zaň prebrala jeho manželka, herečka ¼uba Blaškovičová

prof. Ing. Jaroslav Timko. CSc. , vysokoškolský pedagóg a vedec
n za významný podiel na budovaní a rozvoji Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, za vedeckovýskumnú činnosť a publikáciu výsledkov dosiahnutých vo vedeckovýskumnej činnosti, čím sa pričinil o rozvoj vysokého školstva v meste Košice

Kolektív Transfúzneho oddelenia FNsP
cenu prebrali Mária Jandošeková, bývalá primárka a Jana Rosochová, terajšia primárka Transfúzneho oddelenia
n za dlhoročnú propagáciu bezplatného darcovstva krvi, zdravotnícku starostlivosť o darcov, rozvoj transfúznej medicíny a zabezpečenie dostatku kvalitných transfúznych prípravkov pre zdravotnícke zariadenia mesta Košice

Kolektív matematikov pod vedením Stanislava Jendroľa
cenu prebral prof. RNDr. Stanislav Jedroľ, DrSc.
n za vynikajúce vedecké výsledky, medzinárodnú vedeckú spoluprácu a vytvorenie vedeckej školy, čím sa Košice stali jedným zo svetových centier pre diskrétnu matematiku. V kolektíve matematikov spolupracujú matematické pracoviská košických vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, v posledných desaťročiach vďaka významným úspechom prenikli do povedomia medzinárodnej matematickej komunity ako Košická vedecká škola diskrétnej matematiky.

Kolektív Regionálneho štúdia Slovenskej televízie v Košiciach
cenu prebral Mgr. Jozef Peško, prvý štatutárny zástupca riaditeľa štúdia Košice
n pri príležitosti 40. výročia vzniku televízneho štúdia, za šírenie dobrého mena mesta prostredníctvom televíznych prenosov z rôznych kultúrnospoločenských, športových podujatí a ďalších programov vysielaných na Slovensku a v zahraničí


PLAKETY PRIMÁTORA MESTA KOŠICEJozef Čukan, vývojový pracovník akciovej spoločnosti Hydina ZK
n za dlhoročnú svedomitú a iniciatívnu prácu, ktorou sa zaslúžil o rozvoj mäsospracovateľskej a hydinárskej výroby na území mesta Košice

Radomír Dudáš, rehabilitačný pracovník Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Polikliniky Juh
n za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenskej republiky v zjazdovom lyžovaní na zimnej paralympiáde v Salt Lake City 2002, kde s navádzačom pánom Mikulášom získali striebro, bronz a 5. miesto. Týmito výsledkami sa stal najúspešnejším paralympionikom Slovenskej republiky na tejto zimnej paralympiáde

Anna Kováøová, zakladateľka Štátnej filharmónie Košice
n za významný prínos k rozvoju hudobného života v Košiciach a v regióne, formovanie umeleckého profilu a založenie tradícií renomovaného hudobného telesa Štátnej filharmónie Košice

JUDr. Ján Novotný, športový činovník v boxerskom klube Lokomotíva Košice
n za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výchove mladej generácie boxerov nielen v Košiciach, ale i na Slovensku a v bývalej Československej republike. Je držiteľom najvyššieho vyznamenania Slovenského zväzu boxu - Zlatá rukavica. V roku 2002 si box v Košiciach pripomenie 80 rokov od založenia

Ing. Milan Sládeček, predseda Predstavenstva VSS, a.s. Košice
n za mimoriadny osobný prínos pri dosiahnutí výsledkov VSS, a.s. Košice v oblasti strojárskeho priemyslu SR, ktoré sa prejavili najmä v stabilizácii a rozvoji firmy, zvýšení zamestnanosti a realizácii projektov zabezpečujúcich rozvoj infraštruktúry mesta Košice


Po ukončení slávnostného ceremoniálu ocenení i oceňujúci prešli do haly Starej mestskej radnice, kde opäť nastal čas na príhovor, tentoraz menej oficiálny. Primátor zdôraznil, že každý, čo cestuje svetom, musí uznať, že Košice patria medzi najkrajšie mestá, majú svoje fluidum a je len otázka času, kedy sa pevne postavia na nohy a ich význam ešte viac porastie. Ocenení boli predovšetkým tí, ktorí mestu venovali viac, ako si vyžaduje radová práva a život v Košiciach má svoje kvality aj vďaka ich prispeniu.

7. 5. 2002

Slavomír Szabó

Zoznam ocenených Cenou mesta Košice v rokoch 1994 – 2001

Ceny mesta Košice

1994
prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
JUDr. Štefan Kaifer
prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc.
Agnesa Piasecká
PhDr. Zdeněk Nemec, CSc.
Bystrík Režucha

Hokejový klub HC Košice
Dychová hudba pri MPZ Košice
Štátna filharmónia

1995

emerit. prim. MUDr. Ján Bauer
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
Ing. Rudolf Schuster, CSc.

Hokejový klub HC Košice

1996

Božena Mačingová Čonková
prof. Ing. Ladislav Zboray, CSc.
Eva Homolyová
manželia Oľga a ¼ubomír Varínski
akad. mal. Mária Spoločníková
Terézia Petiová
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
prof. PhDr. Ondrej Halaga, CSc.
Juraj Szabados, in memoriam

Záchranná služba Košice, Rastislavova 43
TJ Lokomotíva Košice

1997

Ing. Michal Kováč, CSc.
dr. Primo Nebiolo

1998

Karol Petróczi
prof. Ing. Karol Marton, DrSc.
Ján Maskaľ
Ing. Ján Kaša, in memoriam
Dr. Oliver Rácz, in memoriam
Dr. Štefan Butkovič a manželka Mária Butkovičová
Mgr. Marián Žigala a manželka Ing. Marietta Žigalová
Ladislav Bottlík

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností v meste Košice
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Košiciach

1999

Ernst-Andreas Ziegler
Michal Macák
MUDr. Štefan Šimko, CSc.
MUDr. Július Vereb, DrSc.
Ing. Ladislav Pleša
Pavol Mészáros
Ing. Ján Zuštiak
Jozef Gönci
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
akad. sochár Peter Sceranka, in memoriam

Kolektív zamestnancov Kliniky úrazovej chirurgie FN L. Pasteura
Košický spevácky zbor učiteľov
Maratónsky klub Košice

2000

MUDr. Ladislav Turcsányi
MUDr. Michal Králik, CSc.
Ing. Ján Margita
Juraj Barbarič
Dr. h. c. doc. Ing Miloš Somora, CSc.
Mgr. Jaroslav Horváth

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie VSŽ Nemocnica a.s. Košice - Šaca
Štátna filharmónia Košice
Kolektív pracovníkov Traťového obvodu Košice

2001

Robert Berenhaut
Ing. Ján Holý
Ing. Aristid Mošanský, CSc, in memoriam
Ján Selvek
Ing. Ján Trebuľa

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Študentský spevácky zbor Chorus Comenianus   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk