(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
15. 12. — Katka Koščová — workshop a koncert
@ Kultúra -> Koncerty     Dec 09 2010 - 04:53 GMT


Tím pro­jektu SPOTs v spo­lu­práci s občian­skym zdru­že­ním Music First vás pozýva na jedi­nečný hudobný works­hop s Kat­kou Koš­čo­vou a jej sprie­vod­nou kape­lou, ktorý sa usku­toční v pries­to­roch Jazz Clubu na Kováčs­kej ulici č. 39 v Koši­ciach.Cie­ľom works­hopu je pode­liť sa o prak­tické a teore­tické skú­se­nosti hudob­ní­kov s prie­be­hom príp­ravy hudob­nej sku­piny na kon­cert ako aj poskyt­núť pries­tor pre otázky náv­štev­ní­kov works­hopu, či vstupy pro­fe­sionál­nych hudob­ní­kov s ich teore­tic­kým výkla­dom.18.00 — works­hop (vstup voľný)

20.00 — kon­cert a jamm­ses­sion (vstup: 3,- EUR)#CONT#


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/