(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Neúplná bilancia Tibora Gálla
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Mar 09 2011 - 06:40 GMT


Vo Východoslovenskej galérii si dnes 9. marca vernisážou o 17.hodine pripomenú    osemdesiatročné životné jubileum košického maliara a grafika Tibora Gálla, ktoré oslávil minulý rok. Aktuálna výstava Tibora Gálla, autorom nazvaná Neúplná bilancia, ako čiastočne napovedá aj jej názov, sa zameriava na retrospektívu jeho maliarskej tvorby, rámcovanej rokmi 1964-2011. V ranej maliarskej tvorbe sústreďuje Gáll svoj záujem na analýzu tvaru. Geometrizujúce členenie obrazovej plochy pripomína prizmatickú štruktúru obrazov Lyonela Feiningera. Vyvrcholenie týchto tendencií predstavuje maľba Trio z roku 1975, kde geometrické organizovanie plochy rozkladá tvar až k hranici abstraktného prejavu#CONT# Autora dnes už zaraďujeme k nemnohým nestorom súčasnej východoslovenskej výtvarnej scény. Počas bohatého a plodného života delil Gáll svoj čas medzi pedagogickú činnosť, ktorú vykonával po dlhých tridsaťosem rokov, a vlastnú umeleckú tvorbu. Obe boli významným príspevkom k formovaniu  výtvarného života na východnom Slovensku v 2. polovici minulého storočia.  Do slovenského výtvarného života umelec vstupuje v roku 1956, kedy po úspešnom absolvovaní grafickej špeciálky Vincenta Hložníka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, sa usadil v rodných Košiciach. Silný ľudský a umelecký príklad Vincenta Hložníka, nezabránil začínajúcemu umelcovi hľadať  vlastné individuálne umelecké smerovanie. Spočiatku sa Tibor Gáll venuje predmetu svojho štúdia - grafickej tvorbe, v ktorej čoskoro nachádza vlastný výtvarný jazyk. Významným medzníkom v Gállovom živote, umeleckom i osobnom, bol rok 1961, kedy mladý, ambiciózny umelec prijal pozvanie prešovského maliara Jozefa Bendíka a nastúpil na novozaloženú katedru výtvarnej výchovy na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, kde prednášal a viedol semináre voľnej a úžitkovej grafiky, dekoratívnej kompozície a písma. S touto katedrou (v priebehu ďalšieho vývoja prešla viacerými zmenami) spojil svoj život takmer na štyridsať rokov.  Tibor Gáll sa popri pedagogickom pôsobení intenzívne sústreďuje aj na vlastnú umeleckú tvorbu, najmä na voľnú a úžitkovú grafiku. Výsledky svojho snaženia prezentoval na prvej samostatnej výstave usporiadanej v košickom Diele v roku 1962. Gállov príklon k maľbe, ktorá sa natrvalo stáva samozrejmou súčasťou, dnes už bohato diferencovanej autorovej umeleckej tvorby (grafika, maľba, kresba, akvarel, textil, knižná ilustrácia, tvorba pre architektúru), zaznamenávame v roku 1964. Impulzom k tomuto obratu bola nepochybne umelcova študijná cesta do Strednej Ázie.Postupne v Gállovej maliarskej tvorbe dominujúca geometrizácia formy ustupuje, ostáva ale i naďalej prítomná ako drobné rytmizovanie plochy pevne vymedzených základných stavebných prvkov kompozície.  V bohato štruktúrovanej imaginatívnej tvorbe, reflektujúcej predstavy, sny, nostalgické nálady, vnútorné pocity, spomienky, polaritu vzťahu muža a ženy, udalosti osobného života niekedy v polovici 70. rokov striedajúcej autorove "geometrizujúce" obdobie, si Gáll postupne vytvoril osobitý metaforický jazyk, akúsi svojskú výtvarnú ikonografiu symbolov otvárajúcich široké evokačné možnosti. Obrazové kompozície založené na fragmentácii reality disponujú viacerými, pre autora charakteristickými symbolickými prvkami tvaroslovia - poletujúce listy stromov či hárky papiera, rôzne detaily vegetácie, prvky krajinného prostredia, a takmer všade prítomné vlniace sa vláknovité útvary... Emotívny účinok malieb podporuje aj baladicko-poetické farebné ladenie .K syntéze doterajších formotvorných a výrazových úsilí dospieva Tibor Gáll v 90. rokoch minulého storočia, keď svoj záujem obracia na programovo celistvú tvorbu, tematicky čerpajúcu inšpiráciu zo sveta hudby. Abstraktnosť hudby pretlmočuje premyslenou prácou s tvaroslovím i prostredníctvom jemu vlastnej figuratívnej symboliky. Bohatá skladobná členitosť, osobitý kolorit, farebná a tvarová rytmizácia plochy vyúsťuje často do dekoratívneho výrazu.V posledných rokoch Tibor Gáll nadväzuje na tu naznačené línie doterajšej maliarskej tvorby -  niekedy sa vracia k starším motívom, napr. z grafickej tvorby alebo rozvíja podnety z nedávnej maliarskej tvorby... V časovom horizonte pol storočia vytvoril Tibor Gáll, maliar a grafik, plnokrvné, bohato členité umelecké dielo, vyznačujúce sa  viacerými vývinovými štádiami a polohami, ktoré spoluvytváralo farbistý obraz výtvarného života na východnom Slovensku. Maliarsku časť z  neho predkladáme aj verejnosti na aktuálnej výstave.    Výstava potrvá do  6. apríl 2011          


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/