(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Pridať roky životu a život rokom
@ Aktuálne -> Medicína     May 10 2013 - 15:16 GMT


V dňoch 9.–10. mája prebiehala v Košiciach v hoteli Yasmin medzinárodná konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva. Konferencia sa koná pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ). V súvislosti s organizáciou tohto odborného podujatia v Košiciach konštatovali: #CONT#MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.Predsedníčka Správnej rady SAVEZ, SRSAVEZ je občianske združenie, ktorého poslaním je ochrana, podpora a rozvoj zdravia obyvateľov Slovenska prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu vo verejnom zdravotníctve. Od svojho vzniku SAVEZ organizuje odborné konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorých spoločným cieľom je za účasti zástupcov štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii a komunít vytvoriť priestor pre rozvoj vybraných oblastí verejného zdravotníctva. V tomto duchu sa nesie aj táto, v poradí už piata konferencia, ktorá je zároveň prvou konferenciou na úrovni Vyšehradskej spolupráce (V4). Hlavnými organizátormi konferencie sú SAVEZ, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Kancelária WHO na Slovensku. Dr. Iveta Rajničová-Nagyová Vedúca sekcie chronických chorôb UPJŠ KISH, SRStredná dåžka života obyvateľov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) je kratšia a ich kvalita života je horšia v porovnaní so starými členskými štátmi EÚ (EU15). Ústredným mottom podujatia je „Pridať roky životu a život rokom“. Hlavným cieľom konferencie je podpora ďalšieho rozvoja systémov verejného zdravotníctva v krajinách V4 a zvýšenie očakávaných rokov života prežitých v zdraví. To je možné dosiahnuť jednak posilnením aktivít v oblasti podpory, ochrany zdravia a prevencie chorôb, ako aj implementáciou komplexných modelov manažmentu chronických chorôb. Prof. MUDr. Walter RicciardiPrezident Európskej asociácie verejného zdravotníctva, EUPHA, TalianskoAk má byť „súčasné“ verejné  zdravotníctvo na čele zmien v oblasti zdravia populácie, musí  rozpoznať, že ide o zmeny radikálne, vyplývajúce z obrovských výziev ako je napríklad nárast výskytu metabolického syndrómu a diabetes melitus, či potreba nových nákladovo efektívnych intervencií. Podobne ako v minulosti, základom úspešných intervencií je dobrý výskum. Avšak medzi výskumom na jednej strane a politikou a praxou na druhej strane je stále priepasť. Verejné zdravie by malo byť integrovanou súčasťou všetkých politických rozhodnutí. Dr. Andrea Pavličková Programová manžérka, Partnerstvo pre zdravotnú politiku, EPPOSI, BelgickoStarnutie populácie a rastúci počet Európanov, predstavujú obrovský tlak na finančné a ľudské zdroje, na zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť v celej Európe, vrátane krajín V4. Preto je nevyhnutné podporiť také zmeny v súčasnom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré by viedli ku využitiu integrovaných, komplexných, na pacienta orientovaných modelov starostlivosti o chronicky chorých. Tieto modely berú do úvahy polymorbiditu (výskyt viacerých chorôb u jedného jedinca súčasne), aktívnu úlohu pacienta v procese liečby, jednotné rozhodovanie a potrebu koordinácie a spolupráce medzi rôznymi poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Len spolupráca založená na mnohostrannom partnerstve, počnúc tvorcami politík až po pacientske organizácie, zdravotníckych pracovníkov a ďalších poskytovateľov, priemysel, vedu a platiteľov, môže viesť k takým udržateľným, inovatívnym zlepšeniam v oblasti zdravotnej politiky, ktoré budú orientované na pacienta a budú podporovať aktívnych a zmobilizovaných pacientov, ich príbuzných, priateľov a opatrovateľov. Prof. Arnoud VerhoeffVedúci odelenia Epidemiológie a podpory zdravia,Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Amsterdame, HolandskoFormulovať plán zdravotnej politiky na lokálnej úrovni a mať informácie o zdravotnom stave a súvisiacich determinantoch zdravia obyvateľstva je nevyhnutné pre dosiahnutie dobrého zdravia obyvateľov každej krajiny. Predpokladom úspechu plánovania zdravotnej politiky na lokálnej úrovni je aktívna spolupráca a výmena informácií medzi politikmi, verejnými zdravotníkmi a výskumníkmi. Plán zdravotnej politiky na lokálnej úrovni je obzvlášť dôležitý pre mestá, ktoré čelia narastajúcim a rôznorodým výzvam v oblasti verejného zdravia. 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/