(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Aktuálna situácia na UPJŠ v Košiciach po požiari budovy
@ Aktuálne -> Školstvo     Dec 21 2016 - 08:58 GMT


V budove na Moyzesovej 11 sídli Katedra anorganickej chémie a časti Katedier organickej chémie, Katedry analytickej chémie a Katedry biochémie Ústavu chemických vied (ÚCHV) Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V budove prebiehali rôzne formy výučby (prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia) základných chemických disciplín, ktorých sa v akademickom roku 2016/2017 zúčastňuje 296 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia chémie a učiteľstva chémie.#CONT#VýučbaVýučba na Ústave chemických vied PF UPJŠ v Košiciach je od 13.12.2016 obnovená, využívajú sa hlavne priestory FF UPJŠ v Košiciach. Rovnako je zabezpečené aj skúškové obdobie v zimnom semestri 2016/2017. Prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie výučby v letnom semestri 2016/2017. Žiadnym spôsobom nie je ovplyvnené prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 v študijnom programe chémia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a plánované akcie ako je napr. Deň otvorených dverí vo februári 2017.VýskumVedecko-výskumné laboratória Ústavu chemických vied bude ťažké spojazdniť v iných priestoroch. Vedecká infraštruktúra, laboratórna technika boli vysťahované a uskladnené v náhradných priestoroch. Vedeniu fakulty prichádzajú ponuky na spoluprácu a zdieľanie infraštruktúry z rôznych pracovísk a vysokých škôl. V poškodenej budove malo svoje pracovisko 21 zamestnancov a 15 doktorandov. Títo zamestnanci a doktorandi budú na čas, pokiaľ sa budova na Moyzesovej ulici 11 opäť nesprevádzkuje, umiestnení do náhradných priestorov v rámci Ústavu chemických vied a Ústavu biologických a ekologických vied, prípadne iných priestorov univerzity. NMR laboratórium, ktoré sa nachádza na prízemí budovy, nebolo závažným spôsobom poškodené. Dva NMR spektofotometre sa nachádzali v miestnosti, ktorá bola minimálne zasiahnutá hasením požiaru, preto podľa vonkajšej obhliadky sa zdá, že prístroje neboli nijako poškodené. V súčasnosti nie je možné ich spustenie do prevádzky z dôvodu nefungujúcej infraštruktúre budovy, napriek tomu si vyžadujú aj starostlivosť a musia byť aj za sťažených podmienok udržiavané v servisnom režime, aby nedošlo k ich ďalšiemu poškodeniu.ŠkodyPožiarom boli poškodené štyri posluchárne situované v tejto budove, sedem výučbových a jedenásť výskumných laboratórií ako aj všetky kancelárske priestory. Požiar zničil strechu, poslucháreň na druhom poschodí a laboratóriá na prízemí. Kancelárie v budove, laboratóriá, posluchárne a chodby boli následne poškodené vodou. Škody na prístrojoch a počítačoch sa zisťujú. Rovnako sú závažne škody aj na vnútornom vybavení budovy, poškodené sú okná, podlahy, ventilačný systém a ďalšie poškodenia spôsobené vodou a tiažou trosiek.Plány na najbližšie obdobieFirma SANAC, s.r.o v piatok 16. 12. 2016 prevzala budovu a začala so sanačnými prácami. V najbližšom období je potrené zabezpečiť demontáž zničenej strešnej krytiny/krovu, vrátane likvidácie vzniknutého odpadu, montáž krovu dočasného prekrytia strešného plášťa a montáž hydroizolačnej vrstvy, vysúšanie budovy, dekontaminácia požiarom poškodených miestností – prízemie – ľavé krídlo budovy. Rovnako je potrebné zabezpečiť dlhodobé uskladnenie chemikálií, demontáž a uskladnenie laboratórneho nábytku, dočasné umiestnenie funkčných prístrojov a dokončiť zoznam poškodenia a poškodeného majetku podľa jednotlivých miestností.FinancieVláda SR schválila UPJŠ v Košiciach bezúročnú pôžičku vo výške 3 mil. EUR. Dotáciu vo výške 800 tisíc EUR sa rozhodol poskytnúť rezort školstva, z ktorej je 500 tisíc EUR určených na bežné výdavky a 300 tisíc EUR na kapitálové výdavky (veľké rekonštrukčné práce).Absolventi, študenti univerzity a široká verejnosť prejavila snahu pomôcť univerzite prostredníctvom finančných darov. Finančné prostriedky je možné poslať na účet Občianskeho združenia PRÍRODOVEDEC (IBAN: SK2809000000000571404383, BIC: GIBASKBX, ako variabilný symbol alebo správu pre prijímateľa uveďte: 09122016), ktoré po dohode s predsedom združenia budú v súlade so štatútom použité hlavne na obnovu chemických laboratórií pre študentov. Za 10 dní boli na obnovu ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach poskytnuté finančné dary od 258 fyzických osôb v sumách 1 – 1000 EUR a od 3 právnických osôb v sumách 1000 - 3000 EUR, spolu 17 445,74 EUR.Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2016/Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciachzdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/