(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy
@ Aktuálne -> Školstvo     Feb 23 2017 - 09:40 GMT


Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach otvára svoje dvere záujemcom o štúdium, rodičom, výchovným poradcom a širokej verejnosti.Deň otvorených dverí sa uskutoční v piatok 24. februára 2017 od 9:00 hod. v priestoroch Fakulty verejnej správy, Popradská 66.V rámci programu Dňa otvorených dverí budú záujemcom o štúdium poskytnuté všetky informácie o prijímacom konaní a o študijných programoch podľa predmetov, ktoré zabezpečujú jednotlivé katedry fakulty (Katedra verejnej politiky a verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií, Katedra verejnoprávnych disciplín, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy).Súčasťou programu je aj prezentácia o možnostiach štúdia v zahraničí a o bohatom mimoškolskom živote na fakulte.#CONT#Fakulta verejnej správy UPJŠ v KošiciachFakulta verejnej správy vznikla v roku 1998 ako prvá fakulta svojho druhu v Slovenskej republike a historicky štvrtá fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prvenstvo (a doteraz aj ojedinelosť) fakulty prinieslo so sebou aj náročnosť jej budovania najmä z hľadiska tvorby študijných predmetov, hľadania vzájomných väzieb medzi nimi, tvorby učebných textov, formovania vedeckého programu, či hľadania partnerských vzťahov vzájomnej spolupráce v oblasti verejnej správy doma aj v zahraničí.Fakulta ponúka štúdium v študijných programoch: „verejná správa“, „európska verejná správa“ a v spoločnom magisterskom medzinárodnom študijnom programe (joint degree) „verejná politika a verejná správa v strednej Európe“, na ktorom spolupracuje so Slezskou univerzitou v Opave (ČR). Všetky programy sú akreditované v študijnom odbore „verejná politika a verejná správa“, študijný program „verejná správa“ ponúka fakulta tiež v externej forme štúdia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.V oblasti vonkajších vzťahov fakulta spolupracuje s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy a svojim študentom ponúka zaujímavé možnosti praxí a stáží v tejto sfére.Rovnako ponúka svojim študentom paletu možností pri výbere absolvovania časti štúdia v zahraničí. Zaujímavou destináciou pre študentov je Grécko, Česká republika, Nemecko, Turecko, ale možnosti sa neustále rozširujú a fakulta je otvorená návrhom na spoluprácu aj v oblasti pedagogickej, ale aj v oblasti odbornej a vedeckej. Fakulta je dlhodobým členom medzinárodných fór a sietí (napr. International Forum for Public Administration and Management, Network of Institutes and Schools of Public Administration – Central and Eastern Europe a pod.).Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou http://www.upjs.sk/verejnost-media/.  Mgr. Mária Hrehová, PhD.Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/