(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Roboty pomôžu pri rehabilitácii po cievnej mozgovej príhode
@ Aktuálne -> Medicína     Jun 04 2021 - 07:23 GMT

Hlavným cieľom projektu „Robot-Assisted Rehabilitation“ - RaRe (SKHU/1902/4.1/093) je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich aktivít (výskum a vývoj) na zavedenie podpornej robotickej terapie, resp. jej rozšírenie aj na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými poškodeniami. Projekt je realizovaný prostredníctvom podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, pre ktorý bolo schválených 399 922,00 €, vrátane finančného príspevku z EFRR pre UPJŠ vo výške 149 344,15 €. Obdobie implementácie schváleného projektu trvá od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2022. Inštitúcie zapojené do projektu - Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako vedúci partner – začali svoju spoluprácu v roku 2014 vo forme vedeckých stretnutí organizovaných v Budapešti a Košiciach a v rámci projektu plánujú svoj cieľ dosiahnuť zvýšením aktivity prenosu znalostí medzi zapojenými inštitúciami s cieľom prekonať existujúce regionálne rozdiely v oblasti výskumu a vývoja v zdravotníctve.


 


„Náhle cievne mozgové príhody (CMP) sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách (po kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. Na základe celosvetových skúseností najúčinnejším prostriedkom k znižovaniu nepriaznivých následkov CMP je skvalitnenie sekundárnej, terciárnej prevencie a následnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol vedúci projektu doc. MUDr. Peter Takáč, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. #CONT#


 


Analýza štúdií hodnotiacich prínos rehabilitačných pracovísk dospela k záveru, že takto organizovaná zdravotná starostlivosť je schopná znížiť úmrtnosť na CMP, skracuje dobu hospitalizácie o 25% a zvyšuje počet pacientov schopných následnej domácej starostlivosti. Taktiež je týmto spôsobom možné dosiahnuť úspory na liečbu akútnych prípadov. Robotika, ako perspektívny prostriedok účinnej liečby mozgovej mŕtvice a iných poškodení mozgu, si našla svoje uplatnenie v západoeurópskych štátoch, ktoré už zaviedli túto inovatívnu technológiu, zatiaľ čo v rámci východoeurópskych štátov táto doplnková liečba zatiaľ absentuje. 


 


Ako hlavný projektový výstup sa pre Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti stáva dostupným prístroj podporujúci obnovenie motorických funkcií horných končatín, ako aj mobilný robotický odľahčovací systém podpory chôdze a rovnováhy. Aj slovenský partner, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  plánuje zaobstaranie prístroja podporujúceho obnovenie pohyblivosti horných končatín, ktoré doplní o prístroj podporujúci obnovenie funkcií dolných končatín.


Prístroje fungujú na základe terapeutického softvéru, ktorého programy slúžia na zapájanie pacienta a stupňovanie účinnosti terapie. Ich najväčšou výhodou je, zber údajov, čím poskytujú informácie o dosiahnutých výsledkoch liečby. Týmto spôsobom prispievajú k vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti univerzít či podporujú spoluprácu s rehabilitačnými centrami. V záujme realizácie projektového cieľa, sa odovzdávanie poznatkov uskutoční v rámci plánovaných workshopov, konferencie a publikácie.


 


Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Bližšie informácie ohľadom programu nájdete na nasledovnej webovej stránke: www.skhu.eu.)


 


Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.


Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


 


 


Zdroj: RO SSN


 


 


 


 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/