(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Zápis do prvého ročníka môžu základné školy vyhlásiť do 15. februára
@ Aktuálne -> Školstvo     Jan 21 2005 - 15:59 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) – Vo všetkých 42 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa od 15. januára do 15. februára uskutoční zápis do prvého ročníka. Možnosť stanoviť termín zápisu i dåžku jeho trvania majú riaditelia základných škôl. Keďže zákon stanovuje začiatok zápisov na 15. januára, čo vyšlo v tomto roku na sobotu, väčšina škôl začína so zápismi 21. a 22. januára.

Zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2005 dovàšia šesť rokov. Možnosť zúčastniť sa na zápise majú aj tie deti, ktoré do konca roka dosiahnu šesť rokov a talentované deti nie mladšie ako päťročné. Pri zápise je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov.
V Košiciach očakávame, že rodičia zapíšu do prvého ročníka okolo 2400 detí.
Na takmer všetkých základných školách stanovili riaditelia termín zápisu na 21. a 22. januára.

Zákonný zástupca dieťaťa si môže vybrať, na ktorú školu dieťa zapíše. O zápise na školu mimo trvalého bydliska rozhoduje riaditeľ školy, ktorý požiadavke rodiča nemusí vyhovieť. Dieťa, ktoré absolvuje zápis na štátnej ZŠ v mieste trvalého bydliska, musí riaditeľ uprednostniť. Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v obci, v ktorej je viac základných škôl ako jedna, musia byť určené školské obvody pre jednotlivé školy. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva s účinnosťou od 1. januára platí v Košiciach Všeobecné záväzné nariadenie o školských obvodoch, ktoré v prevažnej miere kopírujú doterajšie obvody, určené za pôsobnosti štátnej správy. Riaditeľ školy nemôže odmietnuť zapísať dieťa, ktoré na základe trvalého bydliska podľa tohto VZN patrí do jeho školského obvodu. Niektorí rodičia, ktorí v stanovenom termíne neprihlásili deti do školy mali v minulom roku problém, pretože škola už mala naplnené triedy. Všetci by preto mali dodržať riadny termín zápisu.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o rok je možný v prípade, ak nie je dieťa primerane duševne alebo telesne vyspelé. Zápis na špeciálnu školu odporučí špeciálna pedagogická alebo pedagogicko-psychologická poradňa. Mimoriadne nadané deti majú možnosť rodičia zapísať na ZŠ Krosnianska, ktorá má špeciálne IQ triedy. Škola dá týmto deťom vypracovať testy, na základe ktorých posúdia nadanie dieťaťa a vhodnosť zaradenia do IQ triedy.

Oddelenie školstva MMK požiadalo riaditeľov základných škôl, aby v súvislosti so zápisom do prvých ročníkov sledovali základný počet žiakov v prvom ročníku. Podľa vyhlášky je stanovený na 29 detí. Ak sa na niektorej škole zapíše 30 prvákov, škola by bola povinná otvoriť dve prvé triedy. V podobných prípadoch bude škola konzultovať množstvo zapísaných detí s magistrátom, aby sa našlo optimálne riešenie. S počtom tried totiž súvisí aj počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Ak by stúpol, vzrástli by aj náklady na prevádzku. Magistrát sa týmto usmernením snaží, aby počet prvých tried, ktoré sa od septembra otvoria, nebol zbytočne veľký.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/